Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Domy na půl cesty a problematika integrace mladých dospělých bez domova do společnosti
Název práce v češtině: Domy na půl cesty a problematika integrace mladých dospělých bez domova do společnosti
Název v anglickém jazyce: Halfway Houses and the Problem of Integration of Young Adults without a Home into Society
Klíčová slova: náhradní rodinná péče, dětské domovy, domy na půl cesty
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslava Turková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2009
Datum zadání: 15.09.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Romana Šloufová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Život "opuštěných" dětí je nelehký nejen ve věku dítěte či dospívajícího, ale i po dosažení plnoletosti. Toto období, kdy se má jedinec postavit samostatně do života, provází řada úskalí. Institiuce "Domů na půl cesty" by měly napomoci k překlenutí prvního období po opuštění dětského domova. Cílem bakalářské práce bude nejprve charakterizovat instituci "Domů na půl cesty", její počátky a aktivity. Ve druhé rovině bude bakalářská práce sledovat názory, postoje a zkušenosti zřizovatele (ů) jednoho konkrétního "Domu na půl cesty" a reflexi působení tohoto zařízení z pohledu jeho klientů. Metodicky se bude práce vedle odborné literatury, předpisů, vyhlášek a dokumentů opírat o vlastní terénní výzkum, zejména pak o polostandardizované rozhovory se zakladateli "Domu na půl cesty" a jeho obyvateli.
Seznam odborné literatury
Kovařík, J. a kol.: Náhradní rodinná péče v praxi. Portál, Praha 2004.
Kolektiv autorů" Start do života, VŠE Praha 2008.
Gottwaldová, M. a kol.: Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života, Centrum J. J. Pestalozziho, Chrudim 2006.
Folda, J. a kol.: Následná péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v ČR - situační analýza - prezentace z mezinárodní konference 25.-26.6.2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK