Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení zeměpisných učebnic z hlediska ekologické etiky
Název práce v češtině: Hodnocení zeměpisných učebnic z hlediska ekologické etiky
Název v anglickém jazyce: Evaluation of geographical textbooks in terms of environmental ethics
Klíčová slova: ekologická etika, hodnocení učebnic, geografické vzdělávání
Klíčová slova anglicky: environmental ethics, textbooks evaluation, geographical education
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2009
Datum zadání: 12.11.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2010
Oponenti: RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Snad většině lidí je jasné, že přírodu je třeba chránit. Důvody této potřeby se však u jednotlivců liší. Právě důvody, proč přírodu chránit, a vůbec postojem k přírodě jako takové, se zabývá ekologická etika, v níž se projevilo několik názorových směrů, z nichž bude věnována pozornost těmto pěti - teocentrismu, antropocentrismu, biocentrismu, ekocentrismu a evoluční etice.
Cílem této práce je zhodnotit míru zastoupení zmíněných ekoetických směrů v českých učebnicích zeměpisu. Vzhledem k tomu, že nabídka zeměpisných učebnic je poměrně široká, jsou hodnoceny pouze učebnice určené pro různé typy středních škol těchto nakladatelství ? NČGS, SPN, Fortuna a Fragment.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
It is clear that the nature needs to be protected. But reasons for this need varies with individuals. Environmental ethics deals with reasons why the nature should be protected and with attitude to the nature itself. In enviromental ethics there are several lines of thought. Here will be paid attention to theese five - theocentrism, athropocentrism, biocentrism, ecocentrism and lifeboat ethics.
The aim of this study is to assess the level of representation of lines of though metioned above in Czech geographical textbooks. Considering that there are many of geographical textbooks, only textbooks designated for different types of high schools of publishers NČGS, SPN, Fortuna and Fragment are evaluated.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK