Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Klášter Rosa Coeli - nejstarší šlechtická fundace na Moravě
Název práce v češtině: Klášter Rosa Coeli - nejstarší šlechtická fundace na Moravě
Název v anglickém jazyce: Monastery Rosa Coeli - the oldest noble foundation in Moravia
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: Stefan Scholz, Mag. phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.09.2009
Datum zadání: 07.09.2009
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:02.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat gotickou zříceninou kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Rámcově bude navazovat na bakalářskou práci, ve které se autor zabýval původní románskou podobou kláštera. Řešitel diplomové práce znovu přiblíží dobu pozdního 12. století a pokusí se porovnat moravskou fundaci kláštera se situací v Čechách. Na základě písemných pramenů hlouběji osvětlí genealogii Kouniců - zakladatelů dolnokounického kláštera a rozsah jejich rodového panství. Podle archeologických a stavebně-historických průzkumů i důkladné archivní prospekce rozličných fondů, vyhodnotí písemné a nepsané prameny, a následně zkonfrontuje s úvahami o stavebním vývoji gotického kláštera. Autor se pokusí nalézt podobné analogie architektury a architektonických fragmentů dolnokounického kláštera na území Čech, Moravy a případně střední Evropy. Porovná je, určí pravděpodobného stavebníka kláštera a nastíní jeho hypotetickou podobu. Práce bude doplněna bohatou přílohou písemných a obrazových pramenů. Budou shromážděna a zdokumentována spólia.
Seznam odborné literatury
Erich BACHMANN: Beiträge zur Geschichte der Kunst im Sudeten -
und Karpathenraum 4, Sudetenlädische Kunsträume im 13. Jahrhundert,
Brünn/Leipzig 1941
Klára BENEŠOVSKÁ / Petr CHOTĚBOR / Tomáš DURDÍK / Miroslav PLAČEK /
Dalibor PRIX / Vladislav RAZIM: Deset století architektury 2, Architektura gotická, Praha 2001
Jan Evangelista BÍLÝ: Klásster Kounický, řečený Rosa coeli (Růže nebes), Brno
1855
Pavel BOLINA: Mohl být král Václav II. stavebníkem hradu v Dolních Kounicích?
In: Časopis Matice moravské, prosinec 2002, 485-498
Gottfried Johann DLABACZ: Nachricht von dem Prämonstratenser Frauenstifte
zu Kaunicz in Mähren, Prag 1817
Irena HRABĚTOVÁ: Staročeská báseň o Vilémovi z Kounic. In: Časopis Matice
moravské, červen 1984, 84-100
František KAŠIČKA / Jan O[?]. ELIÁŠ: Klášterní hrad v Dolních Kounicích.
In: Památková péče 4, Praha 1975, 216-234
A[lbert]. KUTAL: Fragmenty sochařské výzdoby kláštera Rosa coeli v Dolních
Kounicích. In: Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums. Neue Folge I, Brünn
1941, 196-214
Dobroslav LÍBAL: Gotická architektura v Čechách a na Moravě. Praha 1948
Dobroslav LÍBAL: Dolní Kounice /Brno-venkov/. Zřícenina kostela P. Marie
s bývalým klášterem premonstrátek. In: Dobroslav LÍBAL (ed.): Katalog gotické
architektury v České republice do husitských válek, Praha 2001, 78-81
Vladimír NOVOTNÝ / Jan SEDLÁK: Památkový a uměleckohistorický přínos obnovy
interiéru kapitulního chrámu sv. Mořice v Kroměříži, in: Památky a příroda 9,
Praha 1981, 528-537
Frant[išek]. Vácsl[av]. PEŘINKA: Klášter premonstrátek v Kounicích. In: Mat.
KOVÁŘ (ed.): Sborník historického kroužku 1?2, Praha 1910, 10-17
Frant[išek]. Vácsl[av]. PEŘINKA: Klášter premonstrátek v Kounicích. In: Mat.
KOVÁŘ (ed.): Sborník historického kroužku 3?4, Praha 1910, 113-130
Jaroslav PETRŮ: Rosa coeli v Dolních Kounicích. Brno 1965
August PROKOP: Die Markgrafschaft Mähren in Kunstgeschichte Beziehung 2.
Grundzüge einer Kunstgeschichte dieses Landes mit besonderer Berücksichtigung
der Baukunst, Wien 1904
Milada RADOVÁ-ŠTIKOVÁ: Dolní Kounice, hrad, klášter a městečko - stavebně
historická studie. In: Acta polytechnica. Práce ČVUT v Praze 10, I, 4, Praha 1975, 75-93
Jan SEDLÁK: Einige Beispiele des "Frühgotischen" Historismus in Mährischen Architektur des 15. Jahrhunderts. In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university (=F 16), Brno 1972, 17-34
Václav J[?]. POKORNÝ / Karel SVOBODA / Jaroslav JUNGMANN / Marie
GOTTWALDOVÁ: Klášter "Rosa coeli - růže nebeská" v Dolních Kounicích, Dolní
Kounice 1935
Gregor WOLNÝ: Ehemaliges Nonnenstift Prämonstratenser Ordens, die
Himmelsrose (rosa coeli) genannt, zu Kanitz (=Kirchliche Topographie von
Mähren, meist nach Urkunden und Handschriften II/1, Brünner Diöcese), Brünn
1856, 363-372
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá otázkou zakladatelů a stavebníků středověkého kláštera v Dolních Kounicích na základě rozboru písemních pramenů od doby založení v r. 1181 do zániku v r. 1526. Dále se pokusí o kritickou revizi dosavadního stavu uměleckohistorického bádání skrze interdisciplinární vyhodnocení všech dostupních historických, archeologických a stevebně historických pramenů. Konečně se má stavební vývoj a podoba klášteru od 12.- do 15. století zařadit do širšího kontextu vývoje románské a gotické architektury ve střední Evropy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Thesis is dealing with the problem of foundators and benefactors of the medieval monastery in Dolní Kouníce according to written sources from the time of foundation in 1181 to the decline in 1526. Further it will attempt to a critcal revision of the actual art history research by a interdisciplinary analysis of all accessible historical and archaeologicalsources and such of construction history. At last the construction history and the form of the monastery from 12. to 15. century will be correlated with the romanesque and gotic architecture in middle Europe.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK