Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana osobních údajů při vzniku pracovního poměru
Název práce v češtině: Ochrana osobních údajů při vzniku pracovního poměru
Název v anglickém jazyce: Personal data protection in employment formation
Klíčová slova: pracovní právo, ochrana osobních údajů, vznik pracovního poměru
Klíčová slova anglicky: labor law, personal data protection, employment formation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.07.2009
Datum zadání: 10.07.2009
Datum a čas obhajoby: 12.04.2011 17:00
Místo konání obhajoby: 135
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:01.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 12.04.2011
Oponenti: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá problematikou ochrany osobních údajů ve spojení s pracovněprávními vztahy. Konkrétně se autor zaměřuje na ochranu osobních údajů při vzniku pracovního poměru. Nejprve se autor věnuje obecnému právnímu základu problematiky a následně rozebírá pozitivní vyjádření ochrany osobních údajů v platném právu, zejména v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Autor blíže zkoumá některé problematické povinnosti zaměstnavatele spojené se zpracováním osobních údajů jeho zaměstnanců a současně upozorňuje na imperfektní transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Na základě provedeného výkladu autor v obecné rovině uvádí rozsah osobních údajů, které může zaměstnavatel při vzniku pracovního poměru od zaměstnance vyžadovat. Autor se zabývá často diskutovanými případy zpracovávání osobních údajů v pracovněprávním vztahu, jako jsou například používání fotografie zaměstnance, zaznamenávání údajů o jeho rodinných poměrech atd.
Prostřednictvím praktického příkladu odsouzení zaměstnance za trestný čin podává autor dále ukázku problematičnosti aplikace a interpretace relevantních právních předpisů. V této souvislosti připojuje ukázku částečně odlišného řešení, když krátce zmiňuje úpravu slovenského zákona č. 311/2001 Z.z., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Práce ve svém souhrnu upozorňuje na nejčastější chyby při zpracování osobních údajů zaměstnanců, a to zejména při vzniku pracovního poměru. Současně je však jejím prostřednictvím podán i komplexní výklad ve vztahu k úpravě ochrany osobních údajů. Jeho podání bylo nezbytné pro možnost konkrétního uchopení hlavního předmětu zkoumání této práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is concerned with the questions of personal data protection in connection with labor-law relationships. In the concrete the author focuses on personal data protection in formation of the employment. First the author deals with general legal basis of the issue and, consequently, the author analyses personal data protection in positive law, namely in the Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data, as amended. The author examines in detail some questionable duties of the employer connected with processing of personal data of his employees and, at the same time, refers to the imperfection of transposition of the Directive 95/46/ES of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of these data.
On the basis of given comments the author in the general level presents the scope of personal data that can be requested by the employer from the employee in formation of the employment. The author deals with often discussed cases of processing of personal data in the labor-law relationship as for example using of the employee ´s photography, recording his family relationships etc.
By means of practical example of sentence an employee for crime, the author presents the disputableness of application and interpretation of relevant legal regulation. In this connection, while shortly mentioning the Slovak legal regulation of the Act No. 311/2001 Coll., Labor Code, as amended, the author demonstrates a partially different solution.
The thesis summarily refers to the most frequent faults in processing of personal data of employees, namely in formation of employment. At the same time the thesis gives a compact summary of argumentation related to the regulation of personal data protection. Such summary of argumentation is necessary for the reader to understand the subject matter of this thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK