Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodika harm reduction a preventivních programů v prostředí zábavy v ČR
Název práce v češtině: Metodika harm reduction a preventivních programů v prostředí zábavy v ČR
Název v anglickém jazyce: Methodics of harm reduction and preventive programmes in recreational settings in Czech republic
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.07.2009
Datum zadání: 08.07.2009
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Calafat, A., Bohrn, K., Juan, M. Kokkevi, A., Maalsté, N. and et al. (1999) Night life in Europe and recreative drug use: Sonar 98. Palma de Mallorca: Irefrea
Calafat, A., Fernández, C., Juan, M., Bellis, MA., Bohrn, K., and et al. (2001). Risk and control in the recreational drug culture. Sonar project. Palma de Mallorca: Irefrea
Calafat, A., Fernández, C., Montserat, J., Anttila, AH., Ruth, A., Bellis, MA., and et al. (2003). Enjoying the nightlife in Europe. The role of moderation. Palma de Mallorca: Irefrea
Calafat, A., Stocco, P., Mendes, F., Simon, J., van de Wijngaart, G., Sureda, P., and et al. (1998). Characteristics and social representation of ecstasy in Europe. Palma de Mallorca: Irefrea
EMCDDA (2001). On-site pill testing interventions in the european union. Executive summary
Kubů, P., Škařupová, K., Csémy, L. (2006). Tanec a drogy 2000 a 2003: výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické hudby v České republice. Praha: Úřad vlády České republiky
Zaostřeno na drogy 3 (2008). Rekreační užívání drog - Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR. Praha: Úřad vlády České republiky, 2008. ISSN 1214-1089
Kalina, K. (2003b). Úvod do drogové politiky: základní principy, pojmy, přístupy a problémy. Kalina a kol. (2003). Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Praha, Úřad vlády ČR/NMS
Deehan, A., Saville, E. (2003). Calculating the risk: recreational drug use among clubbers in the South East of England. London: Research Development and Statistics Directorate, Home Office
Předběžná náplň práce
V současné době je vyvíjena snaha o oživení aktivit harm reduction a prevence užívání drog v rekreačním kontextu v ČR. Tato práce má za úkol popsat současnou praxi a metodiku práce programů prevence a harm reduction působících v prostředí zábavy. Metodika práce bude zkoumána z obecného hlediska, například jaké může mít podoby, z čeho vychází a na základě jakých faktorů se proměňuje. Dále se práce věnuje tomu, čím se metodika práce harm reduction a preventivních programů zabývá, jaké aspekty práce programů rozebírá a na co je v ní kladen důraz. Výstupem práce by mělo být shrnutí této problematiky a poskytnutí doporučení pro tvorbu společné metodiky programů prevence a harm reduction užívání drog v rekreačním kontextu v ČR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
There is a tendency to support a rise of activities in the field of harm reduction and prevention of drug use in recreational settings in the present .The aims of this paper is to descripe the current work experience of preventive and harm reduction programmes in recreational setting in Czech republic and to analyze the methodics of work of these services. This work will study their methodics first from a general view. It will try to find out what appearences can methodics have, what sources were used to create them and what influences the changes of methodics. This paper will also explore which characteristics of the concrete services are mentioned and solved in their methodics and what do the metodics emphasise in their describing of methods of work. The output of this paper should be a summary of this issue and it should provide some recommendations for creating of the common methodics for programmes of prevention and harm reduction of drug use in recreational settings in Czech republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK