Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace výuky plavání školních dětí
Název práce v češtině: Optimalizace výuky plavání školních dětí
Název v anglickém jazyce: Training optimization of swimming of school-age children
Klíčová slova: zdokonalovací plavecká výuka, hry, hrová cvičení, hluboký bazén, neoptimální plavecké podmínky
Klíčová slova anglicky: advanced swimming training, games, game disciplines, deep swimming pool/water, unsuitable swimming conditions
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Plavecké sporty (51-600500)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2009
Datum zadání: 24.01.2011
Datum a čas obhajoby: 03.05.2011 10:15
Místo konání obhajoby: Katedra plavání a plaveckých sportů
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2011
Oponenti: Mgr. Gabriela Břečková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Studium odborné literatury k dané problematice
2.Formulace kapitol úvod, cíle, úkoly, výzkumné otázky, metody červenec 2009
3.Formulace východisek (teoretické části práce) listopad 2009
4.Sběr dat od září 2009 do ledena 2010
5.Analýza a interpretace výsledků únor 2010
6.Formulace výsledkové části únor až březen 2010
7.Pracovní verze bakalářské práce konec března 2010
Okruhy k problematice:
Didaktika plavání
Vývojové charakteristiky dětí školního věku
Didaktika tělesné výchovy
Seznam odborné literatury
BĚLKOVÁ, T. a kol. Plavání. Zdokonalovací plavecká výuka. Praha : Svoboda, 1998. 48 s.
ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. Praha : Grada, 2007. 132 s. ISBN 80-247-9049-1
ČECHOVSKÁ, I. Problematika plavání a plaveckých sportů III. Praha : Karolinum, 2003, 230 s. ISBN80-246-0637-2
HOFER, Z. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2003. 100 s. ISBN 80-246-0169-9
HOCH, M. a kol. Plavání (teorie a didaktika). Praha : SPN, 1983. 176 s.
HOCH, M. Učte děti plavat. Praha : Olympia, 1991. 103 s. ISBN 80-7033-055-4
MOTYČKA, J. Teorie a didaktika plavání. Brno : Masarykova univerzita, 1991. 92 s. ISBN 80-210-0286-7
PUŠ, J. Učební texty pro cvičitele plavání, kteří učí v plaveckých školách. Praha : Asociace plaveckých škol, 1996. 78 s.
Předběžná náplň práce
Cíle práce: Cílem výzkumu je navrhnout a ověřit model zdokonalovací plavecké výuky vhodné pro nácvik plaveckých dovedností a plavecké lokomoce školních dětí v podmínkách hlubokého bazénu. Dále vytvořit inventář her a hrových cvičení vhodných pro realizaci modelové výuky. Prostřednictvím analýzy odborné literatury a realizací experimentální výuky budeme schopni formulovat nové poznatky a uvést praktické zkušenosti jako doporučení pro praxi.
Metoda: Výzkum bude sledovat plavecké dovednosti dětí školního věku ve zdokonalovací plavecké výuce. Použijeme metodu přímého zúčastněného pozorování, měření a škálování.
Výsledky: Ověřením modelové výuky jsme zjistili, že zdokonalovací plavecká výuka v podmínkách hlubokého bazénu vyžaduje nutné úpravy v didaktice plaveckých dovedností i plavecké lokomoce. Za důležité považujeme neustálé procvičování základních plaveckých dovedností, promyšlená cvičení na suchu a zařazení motivačních her a hrových cvičení.
Klíčová slova: zdokonalovací plavecká výuka, hry, hrová cvičení, hluboký bazén, neoptimální plavecké podmínky
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectives: The main goal of this research work is to suggest a model of advanced swimming training lessons with school-age children. Swimming training is practised in deep swimming pool. Next goal is to create an inventory of games and game disciplines which are suitable for training in deep water. Through the analysis of specialized literature and realization of experimental education we will be able to formulate new pieces of knowledge and introduce practical experience as a recommendation for practice.
Method: The research work will observe swimming skills of school-age children within the advanced swimming training. The method of direct participant observation, measurement and scaling will be used.
Results: Check on a model training we find out that advanced swimming trainning practised in deep water requires modifications of didactic methods of swimming skill training and swimming locomotion. Constant training of basic swimming skills, well-considered practises on a shore, motivational games and game disciplines are considered as the most important on the advanced swimming training.
Key words: advanced swimming training, games, game disciplines, deep swimming pool/water, unsuitable swimming conditions
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK