Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza regionální dimenze dotačních titulů do environmentální sféry v programovém období 2004-2006
Název práce v češtině: Analýza regionální dimenze dotačních titulů do environmentální sféry v programovém období 2004-2006
Název v anglickém jazyce: Analysis of the Regional Dimension of the Subsidy Programmes to Environmental Sphere during the 2004-2006 Programming Period
Klíčová slova: regionální politika, životní prostředí, veřejné finance, Česko
Klíčová slova anglicky: regional policy, environment, public finance, Czechia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2009
Datum zadání: 10.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2010
Oponenti: Ing. Marie Trantinová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládaná práce se zabývá hodnocením regionální alokace investic v rámci Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU do environmentální sféry. Analýza byla provedena pro projekty z dotačních titulů z programového období 2004?2006. Na základě porovnání předpokládané míry podpory a skutečné míry podpory (podílu na celkové alokaci 22 mld. Kč) bylo zjištěno, že relativně nejvíce finančních prostředků bylo alokováno do regionů se střední kvalitou životního prostředí (tj. do Libereckého kraje, středních Čech, střední a jižní Moravy) a naopak relativně nejméně do regionů s nejnižší nebo nízkou kvalitou životního prostředí (tj. do Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje). Totožné závěry vyplynuly z dílčí analýzy relativní pozice vybraných typů regionů v celkové alokaci finančních prostředků, jelikož relativně více byly podpořeny metropolitní areály a velkoplošná chráněná území a naopak relativně méně strukturálně a environmentálně postižené regiony. Ze zodpovězení výzkumných otázek vyplývá, že regionální distribuce finančních prostředků z veřejných zdrojů byla v rozporu s cíli jak regionální, tak i environmentální politiky ČR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this paper, regional allocation of capital expenditure in environmental sphere from the European cohesion policy is analysed. The analysis was performed for the projects financed during 2004?2006 programming period. Based on the comparison of estimated and actual intensities of support (proportion of the total allocation of 22 billion CZK), it was found that the relatively highest intensities of support were allocated to the regions with the medium-quality environment (Liberec region, Central Bohemia, Central and South Moravia), while the relatively lowest intensities of support were allocated to the regions with the lowest- or low-quality environment (Moravian-Silesian region, Ústí nad Labem region, Karlovy Vary region). The analogous conclusions resulted from an analysis of the relative positions of selected types of regions in the overall allocation of capital expenditure, because the metropolitan regions, national parks and protected landscape areas obtained relatively higher intensities of support and, vice versa, the structurally and environmentally affected regions obtained lower intensities of support. The findings of our research allow to conclude that the regional distribution of capital expenditure from public sources was in a contradiction with the strategic objectives of both the regional and environmental policy of the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK