Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Slovesné perifráze a jejich ekvivalenty v češtině
Název práce v češtině: Slovesné perifráze a jejich ekvivalenty v češtině
Název v anglickém jazyce: Verbal periphrases in Spanish and their Czech equivalents
Klíčová slova: slovesné perifráze, španělština, čeština
Klíčová slova anglicky: periphrase, Spanish, Czech
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2009
Datum zadání: 26.07.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ALARCOS LLORACH, Emilio. Estudios de gramática funcional del español. Madrid: Gredos,1970.
ALARCOS LLORACH, Emilio. Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 1999.
BOSQUE, Ignacio – DEMONTE, Violeta (eds.). Gramática descriptiva de la lengua española.Madrid: Espasa Calpe, 1999.
CVRČEK, Václav a kolektiv. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum, 2010
ESVAN, F., Vidová morfologie českého slovesa, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007
FENTE GÓMEZ, R. – FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J. – G.FEIJOO, Lope. Perífrasis verbales. 2a edición. Madrid: Edelsa, 1997GÓMEZ TORREGO, Leonardo. Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones SM 1997
GOMEZ TORREGO, Leonardo. Los verbos auxiliares. Las perífrasis verbales de infinitivo. In BOSQUE, Ignacio – DEMONTE, Violeta. Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid:Espasa Calpe, 1999, ss. 3323-3390.
GREPL, Miroslav a kolektiv. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995.
HAMPLOVÁ, Sylva. Stručná mluvnice španělštiny. Čtvrté vydaní, Praha: Academia, 1996.
LÁVIČKOVÁ, Stanislava. Frekvence a významy slovesných perifrází v současné španělské próze. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.).JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta
REAL ACADEMIA ESPAŇOLA. Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe, 1973.
REAL ACADEMIA ESPAŇOLA. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 2009.
SAN JOSÉ, V. B. – DUBSKÝ, Josef- KRÁLOVÁ, Jana. Moderní gramatika španělštiny. První vydaní. Plzeň: Fraus, 1999
SÁŇKOVÁ, Marcela. Opisné slovesné vazby infinitivní v textech práva Evropské unie a jejich české ekvivalenty. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta
SECO, Rafael: Manual de gramática española. 11a edición. Madrid: Aguilar, 1993
ZAVADIL, Bohumil – ČERMÁK, Petr. Mluvnice současné španělštiny. Praha: Karolinum, 2010
ZAVADIL, Bohumil – ČERMÁK, Petr. Sintaxis del español actual. Praha: Karolinum, 2008
ZAVADIL, Bohumil. Současný španělský jazyk, I-II. Skripta FF UK. Praha: UK, 1995.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK