Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ius vitae necisque
Název práce v češtině: Ius vitae necisque
Název v anglickém jazyce: Jus vitae necisque
Klíčová slova: Právo nad životem a smrtí, otec římské rodiny, římské právo, ius vitae necisque
Klíčová slova anglicky: Power of life and death, father of Roman family, Roman Law, ius vitae necisque
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 11.11.2014
Datum a čas obhajoby: 16.05.2017 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK dv.č. 209
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:10.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2017
Oponenti: JUDr. David Falada, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá institutem ius vitae necisque coby jedním z oprávnění, jimiž disponoval pater familias nad členy své římské rodiny. Zaměřena je na rozsah tohoto oprávnění v jednotlivých etapách Římské říše, možnost jeho užití vůči konkrétním osobám a prameny práva, v nichž je toto oprávnění zakotveno. Práce se rovněž zabývá konkrétními projevy práva nad životem a smrtí a jejich proměnami v průběhu historických etap Římské říše, kdy jednotlivé kapitoly pojednávají o období doby královské, období republiky a období císařství. V širším kontextu se práce rovněž věnuje moci otcovské, do níž právo nad životem a smrtí spadalo.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the ancient institute of Roman Law, the power of life and death, one of the powers that belonged to the father of Roman family of its members. It is focused on the scope of that power in particular periods of the Roman Empire, conditions under which that power could be used against concrete persons and legal sources dealing with the power of life and death. This thesis also deals with specific expressions of the power of life and death and their changes in the course of the historical periods of the Roman Empire, particular chapters are focused on the period of the Roman Kingdom, the Roman Republic and the Roman Empire. In further context, this thesis deals with the paternal power of the Roman father, that included the power of life and death.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK