Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kresba dítěte s autismem
Název práce v češtině: Kresba dítěte s autismem
Název v anglickém jazyce: Drawing of children with autism
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2009
Datum zadání: 09.06.2009
Datum a čas obhajoby: 07.06.2010 12:15
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Teoretická část:
- autismus, úvod do problematiky
- Aspergerův syndrom
- intervence u lidí autistického spektra
- dětská kresba, úvod do problematiky
- specifické projevy autismu v kresbě

Empirická část:
- sběr dat
- kazuistiky
- analýza kreseb
Seznam odborné literatury
Attwood, T.: Aspergerův syndrom: porucha sociálních vztahů a komunikace, Praha, Portál 2005
Nesnídalová, R.: Extrémní osamělost, Praha, Portál 1994
Thorová, K.: Poruchy autistického spektra, Praha, Portál 2006
Předběžná náplň práce
Tématem práce je kresba dítěte s autismem. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část, přičemž teoretická část se zaměřuje na charakteristiku autismu, úvodu do problematiky dětské kresby se zaměřením na její vývoj a obsah kresby. V empirické části se pak práce věnuje analýze obrázků dvou dětí s odlišnou diagnózou v rámci poruch autistického spektra. Cílem práce je zjistit, jak se typické charakteristiky autismu projevují v kresbě dětí a porovnat tyto projevy s odbornou literaturou a zároveň srovnat kresby autistických dětí s běžnou dětskou kresbou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This dissertation focusses on drawing of autistic children. The dissertation consists of two parts. The first part deals with the problem of autism and with basic information about children´s drawing. The last chapter of this part deals with the unique manifestation of the autistic disablement in the children´s drawing. In the empirical part there are drawing analysises of two autistic children with different diagnosis of the autistic spectrum. The goal of the dissertation is to find out how the typical markers of autism appear on the pictures, compare the results with the expert literature, and also compare the drawings with drawings of normally developed children.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK