Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Príspevok k problematike verejného pôsobenia študentských hnutí v Spojených štátoch amerických v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia
Název práce v jazyce práce (slovenština): Príspevok k problematike verejného pôsobenia študentských hnutí v Spojených štátoch amerických v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia
Název práce v češtině: Příspěvek k problematice veřejného působení studentských hnutí ve Spojených státech amerických v 60. letech 20. století
Název v anglickém jazyce: The Contribution to the Problems of Public Activities of the Student Movement in the United States of America in the 1960s
Klíčová slova: študentské hnutie, protivojnové hnutie, šesťdesiate roky, protikultúra, Máj 68
Klíčová slova anglicky: student movement, anti-war movement, 1960s, counterculture, May 68
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2009
Datum zadání: 14.04.2011
Datum a čas obhajoby: 20.09.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
Zásady pro vypracování
Cieľom mojej diplomovej práce je pokúsiť sa preskúmať a popísať pôsobenie študentských hnutí na verejnosť v Spojených štátoch amerických v druhej polovici šesťdesiatych rokov. Zamerať by som sa chcel predovšetkým na niekoľko okruhov – teoretické koncepty z ktorých príslušníci hnutí vychádzali, čo sa týka pôsobenia na verejnosť a organizovania akcií; priame akcie, prostredníctvom ktorých hnutie prezentovalo svoje ciele a myšlienky a zároveň sa pre ne snažilo získať väčšiu podporu medzi verejnosťou; akcie organizované pre „už zapojených“ príslušníkov hnutia; prostriedky nepriameho pôsobenia (vydávanie časopisov, letákov a publikácií); snahy o vzdelávanie verejnosti v otázkach, ktoré sa hnutiu zdali relevantné (vojna vo Vietname, nedostatky v politickom systéme Spojených štátov) a nakoniec tiež prepojenie umenia a politických protestov v danom období. Na záver sa chcem pokúsiť zodpovedať otázku nakoľko sa študentským hnutiam podarilo verejnosť ovplyvniť, aký bol vlastne ich obraz v očiach „nezapojených“ ľudí, a či si svojimi často dosť radikálnymi akciami v tomto smere skôr neuškodili. Študentské hnutia chápem ako fenomén, ktorý nie je možné posudzovať oddelene, bez zasadenia do širšieho kontextu daného obdobia, a tak sa k nemu aj budem snažiť pristupovať.
Seznam odborné literatury
Bernard BRILLANT, Les clercs de 68, Paríž 2003
Melvin L. DEFLEUR – Everette E. DENNIS, Understanding Mass Communication, Boston 1985
Morris DICKSTEIN, Gates of Eden: American Culture in the Sixties, New York 1977
René DUMONT, Révolution dans les campagnes chinoises, Paríž 1957
Jean-Pierre DUTEUIL, Nanterre 68. 1965-66-67. Vers le Mouvement du 22 mars, Paríž 1988
Simon FRITH, Sound Effects: Youth, Leisure and the Politics of Rock’n’Roll, New York 1981
Herbert J. GANS, Deciding What’s News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek, and Time, New York 1980
Todd GITLIN, The Whole World Is Watching, Berkeley 1980
Todd GITLIN, Years of Hope, Days of Rage, New York 1987
Peter GOLDMAN – Tony FULLER, Charlie Company: What Vietnam Did to Us, New York 1983
Wayne HAMPTON, Guerrilla Minstrels, Knoxville 1986
Hannah HIGGINS, Fluxus Experience, Berkeley 2002
Maurice ISSERMAN – Michael KAZIN, America Divided: Civil War of the 1960s, New York, Oxford 2004
Ron JACOBS, Weather Underground, Praha 2010
Kenneth KENISTON, Young Radicals: Notes on Committed Youth, New York 1968
Raymond LEDRU, La Jeunesse americaine et la guerre du Vietnam, Paríž 1991
Seymour Martin LIPSET, Passion and Poltics: Student Activism in America, Boston 1971
Edward LUCIE-SMITH, Movement in Art since 1945, Londýn 2001
Arthur MARWICK, The Sixties: Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States, c.1958-c.1974, Oxford 1998
Thomas Vernon REED, The Art of Protest: Culture and Activism from the Civil Rights to the Streets of Seattle, Minneapolis 2005
Serge RICARD, The Mass Media in America since 1945, Paríž 1998
Bernadette RIGARD-CELLARD, La Guerre du Vietnam et la société américaine, Talence 1991
David M. ROSEN, Protest Songs in America, Westlake Village 1972
Michael RUSH, New Media in Art, Londýn 2005
Robert A. SCALAPINO, The Japanese Communist Movement 1920 – 1966, Berkeley 1967
Steve TURNER, Jack Kerouac: Hipster s andělskou hlavou, Brno 2006
Milton VIORST, Fire in the Streets: America in the 1960s, New York 1979
Lewis YABLONSKY, The Hippie Trip, New York 1968
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK