Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Společenský a politický vzestup Kostků z Postupic v druhé polovině 15. století
Název práce v češtině: Společenský a politický vzestup Kostků z Postupic v druhé polovině 15. století
Název v anglickém jazyce: Social and Political Growth of the Kostka of Postupice in the second half of 15th century
Klíčová slova: Kostkové z Postupic, Jiří z Poděbrad, Matyáš Korvín, válečnická aristokracie, šlechta, východní Čechy, Litomyšl.
Klíčová slova anglicky: The Kostka noble family of Postupice, George of poděbrady, Matthias Corvinus, war aristocracy, nobility, Eastern Bohemia, Litomyšl.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2009
Datum zadání: 25.07.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se zabývá šlechtickým rodem Kostků z Postupic a snaží se nastínit jeho historii v průběhu 15. století s důrazem na jednotlivé členy rodu. Od chvíle, kdy Vilém I. Kostka z Postupic získal od císaře Zikmunda Lucemburského zápis na panství litomyšlského biskupství, sledujeme vzestup rodu. Jednou z nejvýraznějších osobností v tomto období byl Zdeněk III. Kostka z Postupic, který jménem Jiřího z Poděbrad vedl četná diplomatická jednání, stal se nejvyšším mincmistrem království českého, zasedal v královské radě i při jednání dvorského soudu a za své zásluhy byl povýšen do panského stavu. Zásluhou Zdeňka III. Kostky z Postupic se Kostkové stali jedněmi z nejbohatších a nejvlivnějších kališnických rodin v království.
Seznam odborné literatury
Prameny:

Aenee Silvii Historia Bohemica - Enea Silvio Historie česká, Edd. Dana MARTÍNKOVÁ – Alena HADRAVOVÁ – Jiří MATL, Praha 1998.
Archiv český: čili Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, díl I-VI., Ed. František PALACKÝ, Praha 1840-1872.
Archiv český: čili Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, díl VII-XX., Ed. Josef KALOUSEK, Praha 1887-1902.
Archiv Koruny české VI., katalog listin z let 1438-1526, Ed. Antonín HAAS, Praha 1958.
Codex juris municipalit regni Bohemiae, Tomus III. Sbírka pramenů práva městského království českého. Díl III. Privilegia královských měst venkovských z let 1420-1526, Praha 1948.
Desky dvorské království českého, díl VIII. Druhá kniha půhonná z let 1407-1530, Ed. Gustav FRIEDRICH, Praha 1944.
Dokumenty k dějinám českého středověku a raného novověku, Edd. Martin ŠANDERA – František MUSIL – Zdeněk BERAN, Ústí nad Orlicí 2006.
Dokumenty k dějinám českého středověku a raného novověku II., Edd. Martin ŠANDERA - František MUSIL – Zdeněk BERAN, Hradec Králové 2010.
Fontes rerum bohemicarum – Series Nova II. Staré letopisy české. Texty nejstarší vrstvy, Edd. Alena ČERNÁ – Petr ČORNEJ – Markéta KLOSOVÁ, Praha 2003.
Království dvojího lidu. České dějiny let 1436-1526 v soudobé korespondenci, Ed. Petr ČORNEJ, Praha 1989.
Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka, sv. II., 1438-1444, Ed. Blažena RYNEŠOVÁ, Praha 1932.
Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka, sv. III., 1445-1448, Ed. Blažena RYNEŠOVÁ, Praha 1937.
Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka, sv. IV., 1449-1462, Ed. Blažena RYNEŠOVÁ, Praha 1954.
Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti, Edd. Jiří MIKULEC – Josef JANÁČEK, Praha 1996.
Mistra Pavla Žídka Spravovna, Ed. Zdeněk Václav TOBOLKA, Praha 1908.
Prameny strany pražské a táborské z let 1441-1444, Ed. Zdeněk NEJEDLÝ, Praha 1900.
Relinquiae tabularum terrae regni Bohemiae a. MDXLI igne consumptarum - Pozůstatky desk zemských království Českého roku 1541 pohořelých, sv. I., Ed. Josef EMLER, Praha 1870.
Relinquiae tabularum terrae regni Bohemiae a. MDXLI igne consumptarum - Pozůstatky desk zemských království Českého roku 1541 pohořelých, sv. II., Ed. Josef EMLER, Praha 1872.
Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440-1493): nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Heft 21, Die Urkuden und Briefe aus den schlesischen Archiven und Bibliotheken der Republik Polen (mit Nachträgen zum Heft Sachsen), Ed. Eberhard HOLTZ, Wien 2006.
Sbírka listin archivu města olomouckého 1261-1793, Ed. Vladimír SPÁČIL, Olomouc 1998.
Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526, díl I., svazek 1/2, 1978-1471, Edd. F BENEŠ – K BERÁNEK, Praha 1974.
Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526, díl I., svazek 2/1, 1472-1500, Edd. F BENEŠ – K BERÁNEK, Praha 1975.
Staré letopisy české z rukopisu křížovnického, Ed. František ŠIMEK – M. KAŇÁK, Praha 1959.
Staré letopisy české z vratislavského rukopisu, Ed. František ŠIMEK, Praha 1937.
Staří letopisové čeští čili pokračování v kronikách Přibíka Pulkavy a Beneše z Hořovic z rukopisů starých vydané, Ed. František PALACKÝ, Praha 1829.
Staří letopisové čeští od roku 1378 do 1527 čili pokračování v kronikách Přibíka Pulkavy a Beneše z Hořovic z rukopisů starých vydané, vyd. Jaroslav CHARVÁT – František KRČMA, Praha 1941.
Stavovské listiny 1212-1847, Ed. Mojmír ŠVÁBENSKÝ, Brno 1965.
Urkundliche Beiträge zur Geschichte Böhmens und seiner Nachbarländer im Zeitalter Georg´s von Podiebrad (1450-1471), Ed. František PALACKÝ, Wien 1860 (Fontes rerum Austriacarum 2. Abt., Dipl. et. Acta XX.).
Ve službách Jiříka krále: deník panoše Jaroslava a Václava Šaška z Bířkova, Ed. Rudolf URBÁNEK, Praha 1940.
Všeobecná mírová organizace podle návrhu českého krále Jiřího z let 1462-1464, Ed. Václav VANĚČEK, Praha 1964.
Výbor z literatury české díl II. - od počátku XV. Až do konce XVI. Století, Ed. Karel Jaromír ERBEN, Praha 1868.
Zbytky register králů římských a českých z let 1361-1480, Ed. August SEDLÁČEK, Praha 1914.
Ze starých letopisů českých, Edd. Jaroslav KAŠPAR – Jaroslav PORÁK, Praha 1980.

Literatura:

Pavel AUGUSTA - a kol.: Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Havlíčkův Brod 1992.
Rudolf BAČKOVSKÝ: Bývalá česká šlechta předbělohorská i pobělohorská na svých sídlech v Čechách a na Moravě a ve svých znacích, Praha 1948.
Tomáš BALETKA: Páni z Kravař: Z Moravy až na konec světa, Praha 2003.
František Michálek BARTOŠ: Jak se dostala Litomyšl rodu Kostků z Postupic, in: Kostnické jiskry 45, 1960, č. 7, s. 9.
Zdeněk BERAN: Čáslavský landfrýd 1440-1453, in: Východočeské listy historické 25, 2008, s. 79-95.
Miroslav BIDLAS: 500 let mírových návrhů Jiřího z Poděbrad, Praha 1964.
Lenka BOBKOVÁ: Česká koruny na sklonku středověku, in: Česká koruna na rozcestí: k dějinám Horní a dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437-1526), Praha 2010, s. 25-86.
Lenka BOBKOVÁ – Luděk BŘEZINA – Jan ZDICHYNEC: Horní a Dolní Lužice: Stručná Historie Států, Praha 2008.
Jaroslav BOUBÍN: Česká „národní“ monarchie. K domácím zdrojům a evropskému kontextu království Jiřího z Poděbrad, Praha 1992.
Jaroslav BOUBÍN: Nižší šlechta a vznik zelenohorské jednoty, in: ČČH 88, 1990, č. 3, s. 351-355.
Jan BOUBLÍK: Měnové poměry doby poděbradské, Diplomová práce obhájená na FF UK, Praha 2006.
Luděk BŘEZINA: Dolní Lužice, úřad zemského fojta a stavy na podzim středověku (1458-1490), in: Česká koruna na rozcestí: k dějinám Horní a dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437-1526), Praha 2010, s. 87-105.
Vladimír BŘEZINA: Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku: rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století, České Budějovice 2008.
Karel CASTELIN: Česká drobná mince doby předhusitské a husitské (1300-1471), Praha 1953.
Petr ČORNEJ – Milena BARTLOVÁ: Velké dějiny zemí Koruny české VI., 1437-1526, Praha - Litomyšl 2007.
Petr ČORNEJ: Jednání v Polné (Kapitola z dějin tzv. Druhé husitské války), in: VLH 25, 2008, s. 40-54.
Petr ČORNEJ: Pohaslý lesk panovnického majestátu v porevolučních Čechách in: Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Šmahelovi k nedožitým 85. narozeninám, Praha – Litomyšl 2005, s. 99-122.
Radim DUŠEK: Lanšperk, Ústí nad Orlicí 1994.
Ondřej FELCMAN – Radek FUKALA – Vladimír HRUBÝ: Poděbradové, rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat, Praha 2008.
Ondřej FELCMAN – František MUSIL a kol.: Dějiny východních Čech: v pravěku a středověku (do roku 1526), Praha 2009.
Zdeněk FIALA: Předhusitské Čechy 1310-1419, Praha 1978.
Otakar FRANKENBERGER: Husitské válečnictví po Lipanech: Vývoj husitského válečnictví po skončení husitské revoluce a jeho význam pro válečnictví vůbec, Praha 1960.
Jaroslav GOLL: Čechy a Prusy ve středověku, Praha 1897.
Jan HALADA: Lexikon české šlechty, I. díl, Brno 1994.
Jarmila HÁSKOVÁ: Příspěvek k otázce produkce a oběhu stříbra v době Jiřího z Poděbrad, ČČH 21, Praha 1973, s. 241-253.
František HOFFMAN: Litomyšl v husitském revolučním hnutí, in: Sborník příspěvků k dějinám Litomyšle a okolí, K 700. výročí povýšení Litomyšle na město v roce 1959, Pardubice 1959, s. 33-105.
Josef JANÁČEK – Jiří LOUDA: České erby, Praha 1974.
František JELÍNEK: Historie města Litomyšle, díl II., Litomyšl 1845.
Antonín KALOUS: Matyáš Korvín (1443-1490): Uherský a český král, České Budějovice 2009.
Josef KAREL: Rod Kostků z Postupic žije?, in: Od Trstenické stezky 7, 1927/28, č. 3, s. 39-40.
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, sv. VI. - Východní Čechy, Praha 1989.
Martin KOLÁŘ – August SEDLÁČEK: Českomoravská heraldika, I. díl, Praha 1902.
Simona KOTLÁROVÁ: Páni z Rožmitálu, České Budějovice 2008.
Alois KRCHŇÁK: Čechové na Basilejském sněmu, Litomyšl 1997.
Anna KUBÍKOVÁ: Oldřich II. z Rožmberka, České Budějovice 2004.
Rudolf LEHMANN: Geschichte der Niederlausitz, Berlin 1963.
Emanuel LEMINGER: Královská horní mincovna v Kutné Hoře, Kutná Hora 2003.
Václav LUKÁŠ: Počátky úřadu nejvyššího mincmistra Království českého, NumSb 6, Praha 1960, s. 169-205.
Josef MACEK: Česká středověká šlechta, Praha 1996.
Josef MACEK: Jagellonský věk v Českých zemích II., Praha 1994.
Josef MACEK: Jiří z Poděbrad, Praha 1967.
Josef MACEK: Král Jiří a král Matyáš. Od přátelství k nepřátelství (1458-1469), in: ČČM 110, 1991, č. 2, s. 297-311.
Josef MACEK: Smrt Ladislava Pohrobka, in: ČsČH 14, Praha 1966, s. 766-775.
Jaroslav MEZNÍK: Česká a moravská šlechta ve 14. a 15. století, in: Tvář stárnoucího středověku, Brno 2008, s. 27-61.
Jaroslav MEZNÍK: Vývoj a systém stavovské reprezentace v českých zemích v pozdním středověku in: Tvář stárnoucího středověku, Brno 2008, s. 105-117.
Josef Theodor MÜLLER, Dějiny Jednoty bratrské I., Praha 1923.
Zdeněk NEJEDLÝ: Dějiny města Litomyšle a okolí, díl I., Litomyšl 1903.
Zdeněk NEJEDLÝ: Volba krále Vladislava II. roku 1471, in: ČČH 11, 1905, s. 38-54, 160-173.
Robert NOVOTNÝ: Uzavírání panského stavu a problematika nobilitací v pozdním středověku, in: Evropa a Čechy na konci středověku - sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, Edd. Eva DOLEŽALOVÁ - Robert NOVOTNÝ - Pavel SOUKUP, Praha 2004, s. 291-306.
Otakar ODLOŽILÍK: The Hussite King, Bohemia in European Affairs 1441-1471, New Brunswick – New Jersey 1965.
Oldřich PAKOSTA: Jak to bylo s rodinou malíře T. M. Kosztky, in: http://svitavsky.denik.cz/kultura_region/jak-to-bylo-s-rodinou-malire-t-m-kosztky20100214.html.
Oldřich PAKOSTA: Litomyšlský hřbitov u kostela svaté Anny: hroby významných osobností a náhrobky umělecké hodnoty, Litomyšl 2010.
Oldřich PAKOSTA: Problematika mentality české a moravské šlechty 15. a 16. století. (Exkurs do studia mentalit a každodennosti Kostků z Postupic), in: Vlastivědný sborník Ústí nad Orlicí 6, 1995, s. 15-20.
Oldřich PAKOSTA: Visutá pečeť Kostků z Postupic, in: Pomezí Čech a Moravy. Sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy, svazek 1, Litomyšl 1997, s. 43-67.
Oldřich PAKOSTA: Visutá pečeť Kostků z Postupic, Litomyšl 2004.
František PALACKÝ: Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, díl 3, Praha 1939.
František PALACKÝ: Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, díl 4., Praha 1939.
František PALACKÝ: Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, díl 5., Praha 1939.
František PALACKÝ: Dobytí Prahy skrze p. Jiřího z Poděbrad léta 1448 a příčiny jeho, ČSVMČ 1, 1827, č. 3, s. 37-58.
František PALACKÝ: Jména Pánů a panošů ve vojsku p. Jiřího z Poděbrad, při dobytí Prahy, ČSVMČ 1, 1827, č. 3, s. 78-83.
František PALACKÝ: Popis staropanských rodů v Čechách r. 1500, ČČM 1831, č. 2, s. 172-173.
David PAPAJÍK: Páni ze Sovince: Dějiny rodu moravských sudí, Praha 2005.
Josef PETRÁŇ: Skladba pohusitské aristokracie v Čechách, in: Acta Universitatis Cerolinae – Philosophica et historica 1, Praha 1976, s. 9-81.
Miroslav PLAČEK - Peter FUTÁK: Páni z Kunštátu: rok erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu, Praha 2006.
Zdeněk POKLUDA: Moravské statky Albrechta Kostky, in: VLH 21-22, 2003-2004, s. 279-285.
Roman von PROCHASKA: Genealogisches Handbuch erloschener böhmischer Herrenstandsfamilien, Neustadt an der Aisch 1973.
Květa REICHERTOVÁ: Litomyšl, Praha 1977.
Bohuslava ROTTEROVÁ: Revize feudálního majetku za Jiřího z Poděbrad, Diplomová práce obhájená na FF UK, Praha 1976.
Bohuslava ROTTEROVÁ: Revize feudálního majetku v Čechách v polovině 15. století, in: Acta Universitatis Cerolinae – Philosophica et historica 1, Praha 1976, s. 261-265.
Rudolf ŘÍČAN: Dějiny Jednoty bratrské, Praha 1957.
August SEDLÁČEK: Českomoravská heraldika, II. díl, Praha 1925.
August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl I. - Chrudimsko, Praha 1993.
August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl II. - Hradecko, Praha 1994.
Milan SKŘIVAN: Litomyšl 1259-2009: město kultury a vzdělání, Litomyšl 2009.
Pavel SPUNAR: Kultutra českého středověku, Praha 1987.
Martin ŠANDERA: Hynce Ptáček z Pirkštejna a jeho role ve spojených východočeských landfrýdech. In: Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, Praha 2007, s. 251-299.
Martin ŠANDERA: Hynce Ptáček z Pirkštejna: opomíjený vítěz husitské revoluce, Praha 2011.
Martin ŠANDERA: Východočeská šlechta v polipanském bezvládí, poděbradské a jagellonské éře – 1. část, VLH 17-18, 201, s. 89-116.
Martin ŠANDERA: Vývoj utrakvistické základny ve východních Čechách před nástupem Jiřího z Poděbrad do čela spojených landfrýdů (1440-1444), in: VLH 15-16, 2000, s. 25-33.
Martin ŠANDERA: Zdeněk Kostka z Postupic – „alter ego“ husitského krále (Životní osudy předního kališnického šlechtice poděbradské éry), in: Acta Universitatis Reginaehradecensis. Historica I., Hradec Králové 2006, s. 99-118.
Martin ŠANDERA: Zdeněk Kostka z Postupic Přítel krále, nepřítel církve, in: Evropa a Čechy na konci středověku - sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, Edd. Eva DOLEŽALOVÁ - Robert NOVOTNÝ - Pavel SOUKUP, Praha 2004, s. 323-336.
Quido ŠIMEK: Rod Kostků z Postupic žije? In: Od Trstenické stezky 7, 1927/28, č. 4, s. 63.
František ŠMAHEL: Husitská revoluce III., Praha 1996.
František ŠMAHEL: Husitská revoluce IV., Praha 1996.
Zdeněk, Václav TOBOLKA: O volbě a korunování Jiřího z Poděbrad, Praha 1896.
Zdeněk, Václav TOBOLKA: Styky krále českého Jiřího z Poděbrad s králem polským Kazimírem, Brno 1898.
Václav, Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy VI., Praha 1885.
Václav, Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy VII., Praha 1886.
Václav, Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy VIII., Praha 1891.
Václav, Vladivoj TOMEK: Jan Žižka, Praha 1993.
Jan URBAN: Lichtenburkové: vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha 2003.
Rudolf URBÁNEK: Dvě studie o době poděbradské, Praha 1926.
Rudolf URBÁNEK: Husitský král, Praha 1926.
Rudolf URBÁNEK: Jiří z Poděbrad a české národní království, Praha 1920.
Rudolf URBÁNEK: Kancelář krále Jiřího, ČČH 17, 1911, s. 13-27.
Rudolf URBÁNEK: K české pověsti královské, in: ČSPSČ, Praha 1915, s. 1-28, 49-68, 81-98.
Rudolf URBÁNEK: Konec Ladislava Pohrobka, Praha 1920.
Rudolf URBÁNEK: České dějiny III/1., Věk poděbradský, Praha 1915.
Rudolf URBÁNEK: České dějiny III/2., Věk poděbradský, Praha 1918.
Rudolf URBÁNEK: České dějiny III/3., Věk poděbradský, Praha 1930.
Rudolf URBÁNEK: České dějiny III/4., Věk poděbradský, Praha 1962.
Josef VÁLKA: Dějiny Moravy I. Středověká Morava, Brno 1991.
Tomáš VELÍMSKÝ: Hrabišici: páni z Rýzumburka, Praha 2002.
Emanuel VLČEK: Jak zemřeli, Praha 1993.
Rostislav VOJKOVSKÝ: Bouzov: hrad jižně od Mohelnice, Dobrá 2009.
Rostislav VOJKOVSKÝ: Helfštejn: hrad jižně od Lipníka nad Bečvou, Dobrá 2004.
Zdeněk VYBÍRAL: Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku, České Budějovice 2005.
Vladimír WOLF: Jan Kolda ze Žampachu. Život táborského hejtmana, Hradec Králové 2002.
Emanuel Karel ZEINER: Města Ústí nad Orlicí dějepisné památky, Rychnov nad Kněžnou 1880.
Blanka ZILINSKÁ: Synoda nebo sněm? Ke vztahu světské moci a utrakvistických církevních struktur v době jagellonské, in: Doba jagellonská v zemích České koruny (1471-1526), Ed. Viktor Kubík, České Budějovice 2005, s. 29-41.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK