Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Ostforschung" na pražské Německé univerzitě v letech 1939-1945
Název práce v češtině: "Ostforschung" na pražské Německé univerzitě v letech 1939-1945
Název v anglickém jazyce: "Ostforschung" at German Charles University in Prague in the years 1939-1945
Klíčová slova: Německá univerzita v Praze, Ostforschung, nacifikace, druhá světová válka
Klíčová slova anglicky: German Charles University, History, Ostforschung
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Svatoš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2009
Datum zadání: 31.07.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Zásady pro vypracování
Tato diplomová práce má za úkol nové obory jako „Ostforschung“, tedy bádání o východních územích ukázat jako prostředky germanizace obyvatelstva, jako nástroj, který měl sloužit k výzkumu obyvatelstva z rasového, filologického, historického a etnografického hlediska, aby bylo možno zjistit, nakolik je možné provést úspěšnou asimilaci obyvatel i tento proces vědecky ospravedlnit a osvětlit roli, která v tomto výzkumném procesu připadla vědeckému středisku Němectví v českém prostoru, Německé Univerzitě v Praze (dále jen NKU). Nové obory, které byly na filozofické fakultě NKU zaváděny, budou představeny na příkladu obhájených disertačních prací. Na základě tohoto zkoumání budou zodpovězeny otázky, nakolik byly disertační práce s tematikou nových oborů zastoupeny v celkovém počtu obhájených disertací, jaké bylo národnostní složení autorů prací i jací profesoři tyto vybrané disertace zadávali. Hlavním úkolem diplomové práce je tedy osvětlit, nakolik se nové obory jako ostforschung na FF NKU promítly do zadávaných disertačních prací, jací vyučující s těmito novými obory spojili svoji akademickou kariéru, které instituty vznikly jako zastřešující ústavy pro tyto nové obory.
Seznam odborné literatury
Míšková, Alena: Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9.květnu 1945, Praha 2002
Glettler, Monika- Míšková, Alena: Prager Professoren 1938- 1948: zwischen Wissenschaft und Politik, Essen 2001
Výborná, Milena: Disertace pražské university 1882- 1945 II, Praha 1964
Míšková, Alena- Šustek, Vojtěch: Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939- 1945. Deník Josefa Pfitznera: úřední korespondence s Karlem Hermannem Frankem, Praha 2000
Havránek, Jan: Dějiny Univerzity Karlovy (IV. díl 1918- 1990), Praha 1998
Wiedemann, Andreas: Nadace Reinharda Heydricha, Praha 2004
Kostlán, Antonín: Wissenschaft in der boehmischen Laender 1939- 1945, Praha 2004
Barvíková, Helena: Věda v českých zemích za druhé světové války, Praha 1998
Burleigh, Michael: Germany Turns Eastwards. A Study of Ostforschung in the Third Reich, Cambridge 1988
Gentzen, Felix- Heinrich- Wolfgramm, Eberhard: Ostforscher- Ostforschung, Berlín 1960
Lemberg, Hans: Universitaeten in nationaler Konkurrenz, Mnichov 2003
Ellwein, Thomas: Die deutsche Universitaet. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Wiesbaden 1997
Wolmar, Wolfgang Wolfram von: Prag und das Reich. 600 Jahre Kampf deutscher Studenten, Drážďany 1943
Kutnar, František- Marek, Jaroslav: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997
Soukup, Pavel- Šmahel, František: Německá medievistika v českých zemích do roku 1945, Praha 2004
Ruegg, Walter: A History of the University in Europe III., Cambridge 2004
Petráň, Josef: Nástin dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 1983
Tomeš, Josef a kol.: Český bibliografický slovník I. a III. díl, Praha 1999
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK