Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výživa jako významný parametr zdravého životního stylu ve stáří
Název práce v češtině: Výživa jako významný parametr zdravého životního stylu ve stáří
Název v anglickém jazyce: Nutrition as a significant parameter of healthy life style in old age
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: Ing. Marcela Polášková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2009
Datum zadání: 19.06.2009
Datum a čas obhajoby: 30.04.2010 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 30.04.2010
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka samostatně, na základě doporučených informačních zdrojů i zdrojů dle vlastního výběru zpracuje rešeršní práci. Při tvorbě se bude řídit metodologickými doporučeními UK FTVS a bude pravidelně konzultovat výsledky své práce s vedoucí Bc. práce.
Seznam odborné literatury
1) BRÁZDOVÁ, Z. Preventivní výživová doporučení. [online]. 2004, [cit. 2010-03-03]. Dostupný z WWW: http://www.med.muni.cz/~mpesl/trafficjam/Preventivni/Vyzdop.ppt

2) DLOUHÁ, R. Výživa ? Přehled základní problematiky. 1.vydání. Praha: Karolinum, 1998. 215s. ISBN 80-7184-757-7.

3) DOSTÁLOVÁ, J; HRUBÝ, S; TUREK, B. Konečné znění výživových doporučení. [online]. 2004, [cit. 2010-03-04]. Dostupný z WWW: http://www.vyzivaspol.cz/rubrika-dokumenty/konecne-zneni-vyzivovych-doporuceni.html

4) FIALA, J. Projekt zlepšení výživových zvyklostí a profilu rizik nepřenosných onemocnění u seniorské populace města Brna. [online]. 2005, [cit. 2010-04-03]. Dostupný z WWW: http://www.tigis.cz/cshygiena/hygiena_4_05/WEB/.../03_fiala_web.pdf

5) FOŘT, P. Co jíme a pijeme. Výživa pro 3.tisíciletí. 1.vydání. Praha: Olympia, 2003. 252s. ISBN 80-7033-814-8.

6) FOŘT, P. Výživa pro dokonalou kondici a zdraví. 1.vydání. Praha: Grada Publishing, 2005. 184s. ISBN 80-247-1057-9.

7) FRAŇKOVÁ, S; DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, V. Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. 1.vydání. Praha: Karolinum, 2003, 256s. ISBN 80-246-0548-1.

8) HAINER, V. Tajemství ideální váhy. 1.vydání. Praha: Grada Publishing, 1996. 232s. ISBN 80-7169-128-3.

9) JABOR, A. a kol. Vnitřní prostředí. 1.vydání. Praha: Grada publishing, 2008. 560s. ISBN 978-80-247-1221-5.
10) JANATOVÁ, H. Healthy Ageing ? Zdravé stárnutí. [online]. 2007, [cit. 2010-04-08]. Dostupný z WWW:http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/healthy-ageing-zdrave-starnuti

11) JAROŠOVÁ, D. Péče o seniory. 1.vydání. Ostrava: Repronis, 2006. 96s. ISBN 80-7368-110-2.

12) KLEVETOVÁ, D; DLÁBOVÁ, I. Motivační prvky při práci se seniory. 1.vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. 208s. ISBN 978-80-247-2169-9.

13) KLÉZL, T. Problematika výživy seniorů. [online]. 2007, [cit. 2010-03-11]. Dostupný z WWW: http://www.nutris.net/_.../seminarni_prace_problematika_vyzivy_senioru.doc

14) KOLÍNKOVÁ, D. Aspekty výživy ve stáří. [online]. [cit. 2010-03-14]. Dostupný z WWW: http://www.zdrav-ova.cz/doc/clanek02_kolinkova.pdf

15) KOMÁREK, L; KERNOVÁ, V. Lékárna na talíři. [online]. 2008, [cit. 2010-03-14]. Dostupný z WWW: http://www.szu.cz/czzp/lekarna/

16) KYRALOVÁ, M; MATOUŠOVÁ, M. Zdravotní tělesná výchova II.část. 1.vydání. Praha: Onyx, 1996, 175s. ISBN 80-85 228-39-4.

17) MOUREK, J. Fyziologie ? učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 1.vydání. Praha: Grada publishing, 2005, 204s. ISBN 80-247-1190-7.

18) MÜHLPACHR, P. Gerentopedagogika. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 203s. ISBN 80-210-3345-2.

19) MÜLLEROVÁ, D. Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. 1.vydání. Triton: 2003. 230s. ISBN 80-7254-421-7.


20) PÁNEK, J; POKORNÝ, J; DOSTÁLOVÁ, J; KOHOUT, P. Základy výživy. 1.vydání. Svoboda servis, 2002. 208s. ISBN 80-86320-23-5.

21) PÁNEK, J; POKORNÝ, J; DOSTÁLOVÁ, J. Základy výživy a výživová politika. 1. vydání. Praha: VŠCHT, 2002. 219s. ISBN 80-7080-468-8.

22) ROKYTA, R. a kol. Fyziologie. 1.vydání. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 359s. ISBN 80-85866-45-5.

23) ROSCHINSKY, J. Hubneme cvičením a správnou výživou. Praha: Grada Publishing, 2006. 140s. ISBN 80-247-1747-6.

24) SKOPOVÁ, M; ZÍTKO, M. Základní gymnastika. 1.vydání. Praha: Karolinum, 2006. 178s. ISBN 80-246-0973-8.

25) SKÝVOVÁ, M; JANATOVÁ, H. Projekt aktivní stárnutí. [online]. 2008, [cit. 2010-04-06]. Dostupný z WWW:http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/projekt-aktivni-starnuti

26) SOVINOVÁ, H. Projekt Vintage ? V dobrém zdraví do zralého věku. [online]. 2010, [cit. 2010-04-07]. Dostupný z WWW:http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zavislosti/alkohol/VINTAGE_leafletCZ.pdf

27) STARNOVSKÁ, T. Specifika výživy seniorů. Sestra. 2005, roč.15, č. 7-8, s.19. ISSN 1210-0404.

28) STRÁNSKÝ, M. Výživa ve stáří [online]. 2005, [cit. 2010-03-03]. Dostupný z WWW:http://www.lf3.cuni.cz/miranda2/export/sites/www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/vyziva/vyuka/studijni-materialy/CPRVVY26/prednasky/Vyziva_ve_stari.doc


29) ŠTILEC, M. Pohybově-relaxační programy pro starší občany. 1.vydání. Praha: Karolinum, 2004. 94s. ISBN 80-246-0788-3.

30) VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. 1.vydání. Praha: Karolinum, 2007. 463s. ISBN 978-80-246-1318-5.

31) VÍTEK, L. Jak ovlivnit nadváhu a obezitu. 1.vydání. Praha: Grada Publishing, 2008, 160s. ISBN 978-80-247-2247-4.

32) ZAPLETALOVÁ, M. Pohyb a výživa seniorů. [online]. 2009, [cit. 2010-03-06]. Dostupný z WWW: http://theses.cz/id/yptpdw

Předběžná náplň práce
Cíl práce:
Cílem práce je vytvoření uceleného přehledu odborných názorů na význam kvalitativního a kvantitativního složení výživy pro zdravý život starších osob s přihlédnutím k možné prevenci rizikových zdravotních faktorů.

Metodika práce:
Jedná se o rešeršní práci, ve které, na základě analýzy dokumentů a následné syntézy poznatků, vytváříme přehled současných výživových doporučení pro zdravý život seniorů s přihlédnutím k prevenci nejčastějších nemocí ve stáří.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work:
The aim of the work is creating of the self-contained expert survey of opionions on the significance of qualitative and quantitative composition of nutrition for healthy life style of elderly people taking possible prevention of danger health factors into account
Methodology:
The search work is concerned in which on the basis of documents analysis and following synthesis of acquired pieces of information is created the survey of current nutrition recommendations for healthy life style of seniors taking preventions of the most frequent diseases in old age into consideration.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK