Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Útěšné spisy jako hledání odpovědí na problémy doby Jana Amose Komenského
Název práce v češtině: Útěšné spisy jako hledání odpovědí na problémy doby Jana Amose Komenského
Název v anglickém jazyce: Consolatory Writings as Searching for Answers to the Problems of the Time of Jan Amos Comenius
Klíčová slova: Klíčová slova Komenský útěšnost dějiny
Klíčová slova anglicky: Keywords Comenius consolatory history
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2009
Datum zadání: 16.06.2009
Datum a čas obhajoby: 09.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2015
Oponenti: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 
 
 
Seznam odborné literatury
Použitá literatura:
Prameny:
Bible, Český ekumenický překlad, Praha : Česká biblická společnost, 2013.
BLAHOSLAV, Jan. Čtyři menší spisy, Brno :Host, 2013.
HÁJEK z Libočan, Václav. Kronika česká, Praha : Academia, 2013.
KOMENSKÝ, Jan Amos. Labyrint světa a ráj srdce. Praha: Odeon, 1970.
KOMENSKÝ, Jan Amos. Přemyšlování o dokonalosti křesťanské. Brno:
Českobratrské
knihkupectví, 1941.
MOLNÁR, Amedeo - REJCHRTOVÁ, Noemi. Jan Amos Komenský O sobě. Praha: Odeon,
1989. ISBN 80-207-0016-1.
Opera Omnia. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1978.
RYBA, Bohumil. Sto listů Jana Amose Komenského. Praha: Jan Laichter v Praze, 1942.
Odborná literatura a další zdroje:
ČAPEK, Jan Blahoslav. Několik pohledů na Komenského. Praha: Nakladatelství Karolinum,
2004. ISBN 80-246-0721-2.
Detektor: Golem ( relace v ČT). Připravili J. STEHLÍK a W. POLITKOVIČ, Česká televize
2008 - PhDr. Vladimír Sadek
66
Deuterokanonické knihy Starého zákona [Nová Bible Kralická (Bible 21) z řečtiny přeložil
Jiří Pavlík] Praha : Biblion, c2014 (Vydání podle původního roku 2014)
HUSA, Václav - KROPILÁK, Miroslav. Československé dějiny. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1966.
KLÍMA, Jiří Václav. Jana Amose Komenského Vlastní životopis. Praha: Ústřední
nakladatelství a knihkupectví Učitelstva Českoslovanského v Praze VII, Společnost s.r.o,
1920.
KOŽÍK, František. Anděl míru: vyprávění o Janu Amosi Komenském Praha : Albatros, 1984.
KROFTA, Kamil. J.A. Komenský v našich dějinách. Praha: Komenský, 1930.
MAŠÍNOVÁ, Leontina. Mladá léta Jana Amose. Praha: Melantrich, 1982.
NOVÁK, Jan Václav. Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha : Dědictví
Komenského,1920.
PALOUŠ, Radim. Komenského Boží svět, Praha Státní pedagogické nakladatelství, 1991.
PEŠKOVÁ, Jaroslava. Všichni na jednom jevišti světa. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1991.
ISBN 80-205-0091-X.
ŘÍČAN, Rudolf. Dějiny Jednoty bratrské. Praha: Kalich, 1957.
ŘÍČAN, Rudolf. Jan Amos Komenský, muž víry, lásky a naděje, Praha: Kalich, 1971.
STORIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha : Zvon, 1995.
Světci a svědci: Rabi Low [dokumentární film]. Česká televize. Režie M. Petřík, 2007.
Toulky českou minulostí 445. schůzka: O sloupech u cesty. Autor: Josef VESELÝ ČRo
Dvojka.
67
YATES, Frances A. Rozenkruciánské osvícenství. Praha: Pragma, 2000. 328 s. ISBN 80-7205-
667-0.
Encyklopedie a slovníky:
Ilustrovaný encyklopedický slovník I. díl. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1980.
Ilustrovaný encyklopedický slovník II. díl. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1981.
Ilustrovaný encyklopedický slovník III. díl. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1982.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK