Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnanie podoby znakovej zásoby českého znakového jazyka a slovenského znakového jazyka pre onlasť: RODINA
Název práce v jazyce práce (slovenština): Porovnanie podoby znakovej zásoby českého znakového jazyka a slovenského znakového jazyka pre onlasť: RODINA
Název práce v češtině: Porovnání podoby znakové zásoby českého znakového jazyka a slovenského znakového jazyka pro oblast: RODINA
Název v anglickém jazyce: Comparison of character lexicons of Czech sign language and Slovak sign language in the area: FAMILY
Klíčová slova: rodina, slovenský znakový jazyk, český znakový jazyk
Klíčová slova anglicky: the family, the Slovak sign language, the Czech sign language
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2009
Datum zadání: 25.05.2009
Datum a čas obhajoby: 16.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 16.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Preštudovanie všetkých dostupných materiálov týkajúcej sa znakovej zásoby českého znakového jazyka a slovenského znakového jazyka. Excerpcia znakov, ktorými pomenovávajú používatelia českého a slovenského posunkového jazyka členov širokej rodiny. Doplnenie materiálu o znaky získanej elicitácie a v spontánnych rozhovoroch s rodenými hovoriacimi znakového jazyka.
2. Porovnávanie podoby výrazov pre pomenovávanie členov rodiny v češtine a v slovenčine (vysvetlenie prípadného vplyvu na znakový jazyk).
3. Porovnávanie lexémov českého a slovenského znakového jazyka používaných pre pomenovávanie členov širšej rodiny. Zhrnutie zhôd a rozdielov v podobe jednotlivých znakov (tvary rukou, pohyb či miesto artikulácie). Hypotézy pre vysvetlenie týchto rozdielov.
4. Na základe rozhovorov s respondentmi zachytených náhľadov na motivovanosť jednotlivých znakov, zhrnutie najčastejšie zohľadnených skutočností vo vytvorených a používaných znakoch.
5. Rozdelenie získaných znakov podľa povahy: ikonické (transparetné, translucidentné a pod.) či arbitrárne.
6. Spracovanie videodokumentácie výsledkov výskumu na CD-ROMu.
Seznam odborné literatury
1. BÍMOVÁ, Petra. Jazyk znakový - jazyk přirozený. In Čestina doma a ve světě 10, 2002, č. 2-3, s. 100-103.
2. BÍMOVÁ, Petra. Slovník český znakový jazyk - čeština. Praha, 2003. 98 s. : příl. disketa. FF UK. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
3. PETŘÍČKOVÁ, Jana. Vizuální motivovanost ve slovní zásobě českého znakového jazyka. Praha, 2006. 78 s., příl. 2 CD ROM. FF UK. Vedoucí bakalářské práce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
4. CSONKA, Š. - MISTRÍK, Jozef - UBÁR, Ladislav. Frekvenčný slovník posunkovej reči. Bratislava : SPN, 1986.
5. CSONKA, Š. Svet v posunkoch. Bratislava : SPN, 1998.
6. MACUROVÁ, Alena. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Praha : ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87218-00-6.
7. MISTRÍK, Jozef. Jazyk a reč. 3. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1999. ISBN 80-06-00924-4.
8. OKROUHLÍKOVÁ, Lenka - SLÁNSKA-BÍMOVÁ, Petra. Rysy přirozených jazyku. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. 1. vyd. Praha : ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-47-5.
9. SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. 1. vyd. Praha : ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87218-30-3.
10. ŠMEHILOVÁ, Anna - ŠMEHILOVÁ, Anna. Základy posunkového jazyka II. - Nitrianskeho regiónu. Nitra : Effeta, 2005. ISBN 80-969113-4-1.
11. ŠMEHILOVÁ, Anna - ŠMEHILOVÁ, Anna. Základy posunkového jazyka Nitrianskeho regiónu. Nitra : Effeta, 2005. ISBN 80-969113-5.
12. TARCSIOVÁ, D. Ikonicita a arbitrárnosť v posunkovom jazyku. jazykovedný časopis, 2005, roč. 56, č. 2, s. 127 - 132. Distupné na www.juls.savba.sk/jc/2005/2/jc2005_2.pdf
Předběžná náplň práce
1. Preštudovanie všetkých dostupných materiálov týkajúcej sa znakovej zásoby českého znakového jazyka a slovenského znakového jazyka. Excerpcia znakov, ktorými pomenovávajú používatelia českého a slovenského posunkového jazyka členov širokej rodiny. Doplnenie materiálu o znaky získanej elicitácie a v spontánnych rozhovoroch s rodenými hovoriacimi znakového jazyka.
2. Porovnávanie podoby výrazov pre pomenovávanie členov rodiny v češtine a v slovenčine (vysvetlenie prípadného vplyvu na znakový jazyk).
3. Porovnávanie lexémov českého a slovenského znakového jazyka používaných pre pomenovávanie členov širšej rodiny. Zhrnutie zhôd a rozdielov v podobe jednotlivých znakov (tvary rukou, pohyb či miesto artikulácie). Hypotézy pre vysvetlenie týchto rozdielov.
4. Na základe rozhovorov s respondentmi zachytených náhľadov na motivovanosť jednotlivých znakov, zhrnutie najčastejšie zohľadnených skutočností vo vytvorených a používaných znakoch.
5. Rozdelenie získaných znakov podľa povahy: ikonické (transparetné, translucidentné a pod.) či arbitrárne.
6. Spracovanie videodokumentácie výsledkov výskumu na CD-ROMu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Review of all available materials relating to the stock character of the Czech and Slovak sign language. Excerption characters, they called the Czech and Slovak users of sign language to the general members of the family. Addition of material characteristics obtained by elicitation and spontaneous conversations with native speakers of sign language.
2. Comparing the form of words for naming family members in the Czech and Slovak (explanation of the possible impact of sign language).
3. Comparing lexemes Czech and Slovak sign language used for naming members of the extended family. Summary of coincidences and differences in the form of characters (hand shapes, movement and place of articulation). Hypotheses to explain these differences.
4. Based on interviews with respondents collected thumbnail motivation for each character, usually a summary of the facts taken into account in creating and operating characteristics.
5. Distribution obtained by the nature of the characters: iconic (transparent on, translucidents etc.) or arbitrary.
6. Video-processing the results of research on CD-ROM.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK