Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současná situace malířských ateliérů. Akademie výtvarných umění v Praze a nejmladší generace malířů
Název práce v češtině: Současná situace malířských ateliérů.
Akademie výtvarných umění v Praze a nejmladší generace malířů
Název v anglickém jazyce: Actual situation in the painting studios.
Academy of fine Arts in Prague and the youngest generation of painters
Klíčová slova: Současné české umění - české umění 1.poloviny 21.století - malířské ateliéry Akademie výtvarných umění v Praze - nejmladší generace umělců - malba
Klíčová slova anglicky: Contemporary Czech art - Czech art of the 1.half of the 21st century - painting studios at the Academy of Fine Arts in Prague - the youngest generation of artists - paintng
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2009
Datum zadání: 07.05.2009
Datum a čas obhajoby: 26.01.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2011
Oponenti: Mgr. Petr Vaňous
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Úvod
2) Vznik a historie AVU
3) Současná situace AVU a jejích malířských ateliérů
4) Současná světová situace na malířské scéně
5) Malířské styly převládající v současné tvorbě
a) současný expresionismus
b) moderní klasika
c) konceptuální vize
d) volná tradice
6) Vliv jiných výtvarných oborů na malířskou scénu
7) Budoucnost české malby-nejmladší generace malířů (Josef Achrer, Martin Salajka, Tomáš Němec)
8) Možnosti prezentace mladých umělců (galerie, projekty, soutěže)
9) Závěr
10) Seznam literatury
11) Obrazová příloha
Seznam odborné literatury
TUČKOVÁ, K. Normální malba. Arskontakt, 2008.
TUČKOVÁ, K., RITTSTEIN, M. Transfer-prezentace malířských ateliérů. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2008.
VAŇOUS, P. Resetting-jiné cesty k věčnosti. (Katalog k výstavě 21. 12. ? 23. 3. 2008, Galerie hlavního města Prahy), Praha: 2007.
VAŇOUS, P. Inverzní romantika/ Josef Bolf, Martin Gerboc, Jiří Petrbok. Bratislava: Slavo Mladý & Ofprint, 2008.
Akademie výtvarných umění v Praze JoJoefekt-Malířský ateliér Vladimíra Skrepla. Alšova jihočeská galerie, 2002.
Akademie výtvarných umění v Praze Malba III. doc. Michaela Rittsteina. Alšova jihočeská galerie, 2002.
Akademie výtvarných umění v Praze Malířská škola Jiřího Sopka-studenti /absolventi. Alšova jihočeská galerie, 2006.
KOVANDOVÁ, J. České umění 1939-1999: programy a impulzy. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze: 8.-9. 1999: sborník sympozia, 2000.
RAUCH, N., BOEHM, G. Neue Rollen, Galerie Rudolfinum .překl. Květoslava Otcovská, Jana Tichá, Praha: 2007.
JABLONSKÁ, B. Katalog k výstavám Splee & ideal (kategorizácia extuz). Brno: Galerie Brno, 2007.
ŠVÁCHA, R., PLATOVSKÁ, M. (ed.) Dějiny českého výtvarného umění VI/2-1958-2008. Praha: Academia, 2007.
LINDAUROVÁ, L. Soukromé sbírky, české legendy a sbírky. Labyrint Revue 19-20/2006, s. 108-109.
OWENS, L. Potěšení z malby. Labyrint Revue 19-20/2006, s. 135-136.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá současnou mladou českou malbou, nejmladší generací malířů a aktuální situací v malířských ateliérech na Akademii výtvarných umění v Praze. Akademie a její prostředí je také společným bodem v životě umělců, který je jistým způsobem ovlivňuje.
Práce dále pojednává otázku proměny klasické malby pod vlivem jiných výtvarných druhů umění (např.: počítačové grafiky, konceptuálního umění). Klade si otázku, do jaké míry vychází současná klasická malba z tradice, zda přicházejí nové styly a idee. Jejím cílem je představit projekty či galerie, ve kterých se mohou mladí umělci prezentovat, a zajímá se o kontakt současné domácí a světové umělecké scény. Jde tedy o jisté prozkoumání budoucnosti česke malby a představení začínajících umělců-např.: Josef Achrer, Tomáš Němec, Jan Gemrot, Martin Salajka, Linda Klimentova a další.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor's thesis deals with current young Czech painting, the youngest generation and the actual situation in the painting studios at the Academy of fine Arts in Prague. Academy and its enviroment is a common point in the life artists who is somehow affected. Thesis further deals in transformations under the influence of classical painting by another kinds of Fine arts (eg: computer graphics, conceptual art), to what extent is based on tradition, if come new styles and ideas and presents projects or galleries in which the young artists to present and what is the context to the current world scene. It is a certainly explored the future of the Czech painting and performences beginnig artists-eg: Josef Achrer, Tomas Nemec, Jan Gemrot, Martin Salajka, Linda Klimentova etc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK