Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Derivace a její aplikace ve středoškolské matematice s využitím internetu
Název práce v češtině: Derivace a její aplikace ve středoškolské matematice s využitím internetu
Název v anglickém jazyce: Derivative and its application in high school mathematics with use of Internet.
Klíčová slova: derivace, výukový web, střední škola
Klíčová slova anglicky: derivative, online learning, web-based learning, educational web sites, high school
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2009
Datum zadání: 05.05.2009
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Oponenti: doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomant prostuduje středoškolské učebnice a sbírky úloh z tématu derivace a její aplikace s cílem seznámit se s používanými matematickými pojmy a vztahy. Následně na internetu vyhledá webové stránky věnované derivacím v českém a anglickém jazyce, stránky zhodnotí podle předem zvolených kritérií (odborná správnost, úroveň didaktického zpracování, ...). V návaznosti na předchozí aktivity vytvoří nové výukové webové stránky určené pro středoškolské studenty.
Seznam odborné literatury
Veselý, J.: Základy matematické analýzy I, Matfyzpress, 2004
Jarník, V.: Diferenciální počet I, Academia, Praha, 1984
Kubát, J. - Hrubý, D.: Matematika pro gymnázia - Diferenciální a integrální počet, Prometheus, 2007
Středoškolské učebnice a sbírky úloh
Příručky pro tvorbu webových stránek a Java apletů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK