Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana klimatu z pohledu práva
Název práce v češtině: Ochrana klimatu z pohledu práva
Název v anglickém jazyce: The protection of the climate form a legal point of view
Klíčová slova: klimatické změny, ochrana klimatu zmírnění klimatické změny, adaptace na klimatické změny
Klíčová slova anglicky: climatic changes, protection of climate, mitigation of climate change and adaptation to the climatic changes
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2009
Datum zadání: 03.11.2010
Datum a čas obhajoby: 02.05.2011 09:00
Místo konání obhajoby: 3. patro, místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:28.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2011
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Klimatická krize je nebezpečná pro celou planetu. Lidské činnosti způsobují nárůst skleníkových plynů v ovzduší. Skleníkový efekt se zvyšuje a následkem roste globální teplota atmosféry. Toto může způsobit mnohé problémy lidstvu i zbytku planety. Je velká pravděpodobnost, že ubydou zásoby potravin, pitné vody a zvýší se počty epidemií v důsledku oteplování. V budoucnu některé pobřežní oblasti zmizí pod mořskou hladinou. Tohle jsou jen některé z následků globálního oteplování.
Můžeme říci, že globální oteplování existuje, neboť to potvrdil Mezivládní panel pro klimatickou změnu ve své čtvrté hodnotící zprávě. Jako odpověď mnohé státy přijímají opatření v souladu s Rámcovou úmluvou z Ria a Kjótským protokolem, aby zredukovali produkci skleníkových plynů. V Protokolu bylo formulováno, že státy přílohy I musí zredukovat své emise o 5% oproti stavu z roku 1990 v prvním redukčním období 2008-2012, EU o 8%. Protokol také vyžaduje stanovení nového závazku pro další období po roce 2012. Každopádně závazek přijatý v Protokolu nestačí pro zmírnění klimatické změny ve smyslu jejího podstatného omezení. V poslední době existují tendence k vytvoření nového dokumentu, který by nahradil protokol z Kjóta. Tento dokument měl přijmout serióznější závazek ke snížení skleníkových plynů. Nicméně dosud nebyl přijat. Zklamala konference v Kodani v roce 2009 i konference v mexickém Cancúnu v roce 2010.
Lidstvo pouze ztrácí čas popíráním či zlehčováním přímého vlivu lidských aktivit na globální klima. Věda, která nám dala odpovědi na otázky a důkazy, že tento problém existuje, by měla být diskutována ne však ignorována. Globální oteplování je komplexní problém a je rovněž politickým problémem, protože jednotlivé státy budou muset najít řešení společně. Čelit tomuto fenoménu lze účinnými legislativními opatřeními. Náš konzumní způsob života kontrastuje s požadavkem udržitelného rozvoje.
Česká republika stejně jako jiné státy má možnost legislativních opatření, daní a jiných ekonomických nástrojů, aby čelila klimatickým změnám i na národní úrovni. Je nutná národní i mezinárodní činnost k redukci dopadů globálních klimatických změn, ke zmírnění klimatických změn a adaptaci na ně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The crisis of the climate is really very dangerous for the whole planet. The human activities cause that the production of carbon dioxide, methane and other greenhouse gasses is increasing. The greenhouse effect in the atmosphere is increasing, and as a result, the global temperature is rising. This can cause several problems to the humanity as well as to the rest of the planet. There is a high probability that there will be less food, sweet water, more epidemics because of rising temperatures. Some coastal parts of the earth will disappear under the seawater in the future. These are just some of the consequences of the climate change caused by human activities.
We can say that the global warming exists and that the human activity according to the Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report is the reason. As the response to the climate change many countries are implementing the requirements formulated at the Summit in Rio de Janeiro 1992 in the United Nations Framework Convention on Climate Change and in the Protocol of Kyoto for reduce the production of greenhouse gasses in the atmosphere. In the Protocol was formulated that the required commitments from some countries (known as Annex I countries) are 5% for average quantitative reductions in emissions from their level in 1990 to their average for 2008–12, called the first commitment period. The reduction of emissions for EU countries is 8% from their level in 1990 to their average from 2008–12. The Protocol also required that a second commitment period be defined. But the fulfilment of the commitments of the Kyoto protocol would be absolutely insufficient. That’s why recently there is a tendency to substitute the protocol with a new document which would be more adapted to the evolution of the global climate change. This new document should define new more exacting commitments to reduce the greengass emissions. It was expected that these actions would take a place at the Summit in Copenhagen in the year 2009. But the climate conference failed.
People are just losing the time denying their direct influence on the global climate. Science, which gave us scientific proofs of these phenomena, needs to be considerate and discussed but not ignored. Global warming is a complex problem and also a political problem because a worldwide agreement will be necessary to face seriously the climate change. Many things can be realized just with political and legislative tools. Our consumption style of life is in the sharp contrast with the requirement of sustainable development on Earth.
Czech Republic as well as other countries has enough legislative, tax, and other economic tools to regulate the life in the best way. There is necessary the national and international activity to reduce the impacts of the global climate change and to find out suitable modes for adaptation and mitigation of climate change.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK