Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sebepojetí, stravovací a pohybové návyky vysokoškolské populace v ČR a Řecku
Název práce v češtině: Sebepojetí, stravovací a pohybové návyky vysokoškolské populace v ČR a Řecku
Název v anglickém jazyce: Self- concept, nutrition and movement habits between university students in Czech Republic and Greece
Klíčová slova: stravování, pohybová aktivita, sebepojetí, celkový vzhled, spokojenost
Klíčová slova anglicky: nutrition, movement habits, self-concept, general appearance, satisfaction
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.04.2009
Datum zadání: 22.02.2011
Datum a čas obhajoby: 04.05.2011 09:30
Místo konání obhajoby: H 218
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:11.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2011
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracování zadaného tématu předpokládá řešení těchto úkolů:
1. Studium literárních pramenů k problematice stravovacích a pohybových návyků.
2. Seznámení se s dosavadními výzkumy v této oblasti, výběr vhodného nástroje (dotazník, rozhovor....).
3. Realizace dotazování u souboru vysokoškoláků (n = 100 českých a n = 100 řeckých) ve věku 18-25 let.
4. Zpracování výsledků a porovnání vztahu k vlastnímu tělu a péče o něj v souvislosti s příslušností k určité kultuře.
5. Vyvození závěrů o vnímání těla, chování s ohledem na zdraví a o možnostech jeho ovlivnění.
Toto šetření by mělo přinést nové informace o současných mýtech těla tak, jak nám jsou nabízeny médii a přijímány současnou populací. Na základě těchto výsledků bude možno ovlivnit dlouhodobé programy zaměřené na výchovu ke zdravému životnímu stylu a k realistickému sebehodnocení v rámci možnosti každého jednotlivce. Výzkum by měl odhalit i rozdíly v kultuře, výchově a chování pro zdraví u specifické, vysoce vzdělané skupiny respondentů v ČR a Řecku. Zároveň by mohl přinést informace o ochotě současné populace využívat služeb v oblasti kosmetiky, pohybových programů i neorganizované péče o tělo.
Seznam odborné literatury
1. Balcar, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti .SPN 1983.
2. Fialová, L.: Body image jako součást sebepojetí člověka. Karolinum 2001.
3. Fialová, L.: Moderní image těla. Jak se vyrovnat s kultem štíhlého těla. Grada 2006.
4. FOŘT, P. Výživa a sport. 1.vyd. Praha : Olympia, 1990. 143 s.
5. FOŘT, P. Co jíme a pijeme? 1.vyd. Praha : Olympia, 2003. 252 s.
6. Grogan, S.:Body image, psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Grada 2000.
7. Málková, I.: Hubneme s rozumem, zdravě a natrvalo. Smart press 2005.
8. TEPLÝ, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha : Sport pro všechny, 1995.

Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je porovnání vysokoškolských studentů sportovních fakult v Česku a Řecku na základě jejich sebepojetí, stravovacích a pohybových návyků. V naší práci jsme použili metodu dotazování. Dotázováno bylo sto českých studentů na FTVS UK v Praze a stejný počet řeckých studentů Demokritovy university v Komotini. Poměr mezi pohlavími byl v obou případech v poměru 1:1.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is comparation between university students of sport faculties in the Czech Republic and Greece in the way of their self-concept, nutrition and movement habits. In our thesis we used the method of questioning. There were questioned one hundred of Czech students studying FTVS UK in Prague and the same figure of Greek students studying The Demokritos University in Komotini. Rate between genders was in both cases 1:1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK