Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Katolická reformace v Kozmografii české Zikmunda z Púchova
Název práce v češtině: Katolická reformace v Kozmografii české Zikmunda z Púchova
Název v anglickém jazyce: Catholic Reformation in Kozmografie česká by Zikmund of Púchov
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.04.2009
Datum zadání: 07.04.2009
Datum a čas obhajoby: 07.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2010
Oponenti: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
diplomní seminář
Seznam odborné literatury
Prameny a literatura:
Zikmund z PÚCHOVA: Kozmografie česká. Praha 1554.
Sebastian MÜNSTER: Cosmographei oder Beschreibung aller Länder? Basel 1550.
Zdeněk BENEŠ: Filosofie, metoda, kosmografie. In: DaS 2, 1994, 13-14.
Miriam BOHATCOVÁ: Česká kniha v proměnách staletí. Praha 1990.
Klement BOROVÝ: Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup pražský. Historicko-kritický životopis. Praha 1873.
Dominique COUZINET: Jean Bodin: Filosofie a metoda aneb Kosmografický model obecných dějin. In: DaS 2, 1994, 10-13.
František ČERNÝ: Kosmografie česká. In: LF 20, 1893, 444-463.
František DVORSKÝ: Dodatky a opravy k bibliografiím starších spisovatelů českých. In: ČČM 58, 1884, 304-306. / ČČM 52, 1878, 433-434.
Gerd FREIDHOF: Sebastian Münsters ?Cosmographia? und ihre Tschechische Bearbeitung. In: Studien zum Humanismus in der bömischen Ländern. Köln/Wien 1988, 441-466.
J.J. HANUŠ: Písemnictvo české hvězdoslovné 16. století v knihovně pražské. In: ČČM 1865, 306.
Bohuslav HORÁK: Dějiny zeměpisu II. Doba velkých objevů. Praha 1958.
Josef JANÁČEK: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547 I/1. Praha 1968.
Hubert JEDIN: Malé dějiny koncilů. Praha 1990.
Josef JIREČEK: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku II. Praha 1876. 157-158.
Oldřich KAŠPAR: Nový svět v české a evropské literatuře 16.-19. století. Praha 1983.
Oldřich KAŠPAR / Jiří PEŠEK: Zprávy o Novém Světě v knihovnách pražských měšťanů předbělohorského období. In: PSH XXI, 1988, 5?15.
František KAVKA / Anna SKÝBOVÁ: Husitský epilog na koncilu tridentském a původní koncepce habsburské rekatolisace Čech. Praha 1968.
Jaroslav KOLÁR: K typologii české historické prózy v období humanismu. In: Návraty bez konce. Studie k starší české literatuře. Brno 1999, 195-207.
Karel KUCHAŘ: Mapy českých zemí do poloviny 18. století. Praha 1959.
František PALACKÝ: Náklad na vydání Kosmografie české r. 1554. ČČM 1831, s. 438-440.
Jaroslav PÁNEK: Praha a středoevropské metropole v Kosmografii české Zikmunda z Puchova. In: V komnatách paláců ? v ulicích měst. Praha 2007. 103-118.
Eduard PETRŮ: Vzrušující skutečnost. Fakta a fantazie ve středověké a humanistické literatuře. Ostrava 1984.
Tomáš RATAJ, České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Praha 2002.
Ferdinand SEIBT: Karel V. Císař a reformace. Praha 1999.
Bohuslav ŠIMÁK: Mapa Zikmunda z Púchova a její původ. In: SČSZ 51, 1-9.
Petr VOREL: Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526-1618. Praha/Litomyšl 2005.
Předběžná náplň práce
?Kozmograffia cžeská? vyšla roku 1554 v Praze, v dílně Jana Kosořského z Kosoře jako česká verze Cosmographie universalis Sebastiana Münstera. Podnětem k českému překladu byl návrh krále Ferdinanda I. zprostředkovat Münsterovo dílo českému publiku, který padl při návštěvě představitelů pražské kapituly r. 1552 ve Vídni. Zatímco administrátor pražského arcibiskupství Jan z Púchova s finanční podporou katolické šlechty nesl náklady na vydání, Zikmund z Púchova knihu přeložil a upravil. Jeho vzdělavatelské snahy jsou spojeny se záměrným propagandistickým působením. Ve své práci se chci zaměřit na jeho pojetí Kozmografie české a postihnout jeho představy o reformě křesťanské společnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK