Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Experimental Investigation of selected supramolecular systems by NMR spectroscopy
Název práce v češtině: Experimentální studium vybraných supramolekulárních systémů
pomocí NMR spektroskopie
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.04.2009
Datum zadání: 17.04.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Oponenti: Ing. Jaroslav Kříž, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: Prof. Jozef Kowalewski
Zásady pro vypracování
1. Osvojení ovládání spektrometru nukleární magnetické rezonance vysokého rozlišení.
2. Nastudování teorie relaxace jaderného spinu a spektroskopie NMR v mezích potřebných pro tuto práci.
3. Měření relaxačních dob a dalších parametrů na vybraných vzorcích.
4. Vyhodnocení naměřených dat.
5. Optimalizace nastavení parametrů programu HydroNMR pro případ klastrů ethanolu.
6. Korelace dynamiky vodíkových vazeb s dostupnými údaji o jejich struktuře a dalších vlastnostech.
7. Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
1. Levitt, M. H. : Spin Dynamics; Basics of Nuclear Magnetic Resonance, John Wiley & Sons, Chichester, 2001.
2. Ferris, T. D. and Farrar, T. C., Mol. Phys. 100, 303 (2002).
3. Garcia de la Torre, J.; Huertas, M. L.; Carrasco, B.: J. Magn. Reson. 147, 138-146 (2000).
4. Carrasco, B.; Garcia de la Torre, J.: Biophys. J., 75, 3044-3057 (1999).
Předběžná náplň práce
V roztocích ethanolu v nepolárním rozpouštědle vznikají oligomerní klastry, vázané dohormady poli vodíkových vazeb.
Cílem práce je proměřit relaxaci jader 13C v roztoku ethanolu v nepolárním rozpouštědle (např. cyklohexan) při několika koncentracích a teplotách. Vedle toho bude měřen koeficient translační difúze na jádrech 1H. Z experimentů budou vyhodnoceny parametry rotační i translační difúze molekul ethanolu. Bude otestováno, zda je možné pomocí experimentu založeném na spinovém echu sledovat korelační čas reorganizace vodíkových vazeb v klastrech.
Dalším studovaným systémem bude inkluzní komplex kryptofanu-C a chloroformu. Kryptofan-C je molekula kulového tvaru, která je schopná ve své kavitě vázat menší nepolární molekulární hosty.
Základními měřicí technikami budou metody nukleární magnetické rezonance - inversion recovery. meření heteronukleárního Overhauserova efektu, metody založené na spinovém a gradientním echu.


deaily viz: http://physics.mff.cuni.cz/kfnt/czech/menu/oddeleni/lang/diplomky.htm
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK