Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Apoštolát laiků ve spiritualitě karmelitánského třetího řádu
Název práce v češtině: Apoštolát laiků ve spiritualitě karmelitánského třetího řádu
Název v anglickém jazyce: The lay apostolate in the spirituality of the third Carmelite order
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.04.2009
Datum zadání: 01.04.2009
Datum a čas obhajoby: 03.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2010
Oponenti: ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Druhý vatikánský koncil přinesl mj. nové možnosti a pohledy na apoštolskou dimenzi spirituality, která tak přestala být výhradně záležitostí kněží a řeholníků. Novým způsobem bylo reflektováno i apoštolské působení laiků ve společnosti a jejich specifické obdarování k práci pro růst a šíření základního spásonosného poslání církve. Nově prožívaná a reflektovaná apoštolská dimenze se stala výzvou, úkolem i určitou odpovědností i pro laiky připojené k různým řeholním společenstvím, a tedy i pro karmelitánské terciáře. Práce si klade za cíl představit specifické rysy apoštolského působení laiků, kteří jsou přičleněni ke spiritualitě karmelitánského třetího řádu a jejichž úkolem je žít charisma Karmelu nejen jako své osobní povolání uvnitř vlastní duchovní rodiny a ve společenství místní církve, ale i v prostředí sekulárním, a spolupracovat tak svým specifickým způsobem na duchovním růstu celé společnosti.
Seznam odborné literatury
1) ČESKOMORAVSKÁ DELEGATURA ŘÁDU KARMELITÁNU: Pravidla pro život karmelitánských terciářů, Kostelní Vydří: KN, 2005.
2) DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium (ze dne 21. listopadu 1964), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: KN, 2002.
3) DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes (ze dne 7. prosince 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: KN, 2002.
4) DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem (ze dne 18. listopadu 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: KN, 2002.
5) JAN PAVEL II.: Posynodní apoštolský list o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě Christifideles laici z 30. prosince 1988, Praha: Zvon, 1990.
6) JAN PAVEL II.: Posynodální apoštolská exhortace Jana Pavla II. O zasvěceném životě a jeho poslání v církvi a ve světě z 25. března 1996 Vita consecrata, Praha: Zvon, 1996.
7) JAN PAVEL II.: Apoštolský list Novo millenio inuente nejvyššího Pontifika Jana Pavla II. biskupům, kněžstvu a věřícím na konci Velkého jubilea roku 2000, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001.
8) AMBROS Pavel: Křesťan a život ve světě.Odkaz předkoncilní diskuse teologie ?laikátu? a Druhého vatikánského koncilu dnešní praxi církve, Olomouc: Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta, 1998.
9) BUBEN Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, Praha: Libri, 2006.
10) DOBHAN Ulrich: Spiritualita Karmelu, Kostelní Vydří: KN, 1994.
11) HÖSLER Matthäus, VALABEK Redemptus Maria.: Karmel v české církvi 650 let, Kostelní Vydří: KN, 1997.
12) Mc GREAL Wilfrid: U Eliášova pramene, Kostelní Vydří: KN, 2001.
13) KOHUT Vojtěch: Co je spirituální teologie?, Kostelní Vydří: KN, 2007.
14) KODET Vojtěch: Marta a Marie trochu jinak. Jak žít s Bohem v bezbožném světě, Kostelní Vydří: KN, 2007.
15) LACHMANOVÁ Kateřina: Laická spiritualita Madeleine Delbr?lové s Kateřinou Lachmanovou, Kostelní Vydří: KN, 2004.
16) Karmel: časopis pro duchovní život, Kostelní Vydří: Českomoravská generální delegatura řádu karmelitánů v Kostelním Vydří, 1991-.
17) Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995.
18) NĚMEC Jaroslav: Svatost laiků ve 20. století, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2006.
19) NEUNER Peter: Laici a klérus?. Společenství Božího lidu, Praha: Vyšehrad, 1997.
Předběžná náplň práce
předběžná osnova:

1) Apoštolát laiků po II. vatikánském koncilu
2) Spiritualita karmelitánského terciáře
3) Specifika apoštolátu karmelitánského terciáře
další poznámky viz výše
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Second Vatican Council has brought new possibilities and views on the apostolate dimension of spirituality - it is no more reserved only to clergy and religious persons. New reflection was risen of the lay apostolic work in society. The reflection includes the lay persons specific gifts for spreading and growing of the salvation-bringing role of the Church. This is a challenge and a responsibility also for members of the third and the secular orders, the Third Carmelite Order included. This diploma work´s goal is to introduce the specific attributes of the Third Carmelite Order members lay apostolic work. Their obligation is to live their Carmel charism within their vocations, in their Christian communities, parishes and also in their secular environment. It should be their specific contribution to the spiritual growth of the whole society.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK