Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Některé aspekty multikulturalizmu
Název práce v češtině: Některé aspekty multikulturalizmu
Název v anglickém jazyce: Some aspects of multiculturalism
Klíčová slova: Multikulturalismus, předsudek, islám, předsudky spojené s islámem, islamofobie, české konvertující ženy, hypotéza kontaktu.
Klíčová slova anglicky: Multiculturalism, prejudice, Islam, prejudices related to Islam, islamophobia, Czech muslim women, contact hypothesis.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.04.2009
Datum zadání: 01.04.2009
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: PaedDr. Miroslava Štréblová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce „Některé aspekty multikulturalismu“ se zabývá problematikou náboženských menšin žijících v České republice, konkrétně českými ženami, které konvertovaly k islámské víře. Cílem této práce je zmapovat nejčastější předsudky, které jsou spojeny s islámským náboženstvím a se kterými se české konvertující ženy běžně setkávají. Aby mohl být tento cíl splněn, je zde charakterizován pojem multikulturalismu, předsudek, teorie předsudku jako skupinové normy a nejčastější předsudky spojené s islámem. Dále je zde zmapována historie vzniku islámu na území České republiky – prvopočátky muslimské obce na českém území, muslimové v současné době, jejich integrace a počet v České republice. Zároveň je zde stručná charakteristika islámu, základních povinností a práv každého muslima a v neposlední řadě je zde charakteristika zabývající se právy, povinnostmi a postavení muslimských žen. Druhá, praktická část diplomové práce, je kvalitativní výzkum. Tento výzkum je zaměřen na zjišťování skutečného stavu českých žen, které konvertovaly k islámu. Snaží se vystihnout, jak samy české konvertistky vnímají svou víru, jaké důvody měly ke svému přestoupení, s jakými nejčastějšími předsudky se setkávají a jakým způsobem je reflektují a jaká jsou jejich stanoviska k některým islámským příkazům a zákazům.
Seznam odborné literatury
Použitá literatura

Knižní zdroje:

ALLPORT, G. W. O povaze předsudků, Praha: Prostor, 2004. ISBN 80-7260-125-3.

BEČKA, J., MENDEL, M. Islám a České země. Olomouc: Votobia, 1998. ISBN 80-7220-043-8 .

BREWER, M.B. Reducing prejudice through cross-categorization: Effects of multiple social identities. In S. Oskamp (Ed.) Reducing prejudice and discrimination, 2000. ISBN 0-8058-3482-6.

HRBEK, I. Korán. Praha: Levné knihy KMa, s.r.o., 2006. ISBN 80-7309-992-6.

KRAHULCOVÁ, B. Kontexty sociální a charitativní práce- Sborník katedry psychosociálních věd a etiky. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7290-130-3.

KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-821-5.

KROPÁČEK, L. Islám a Západ – Historická paměť a současná krize. Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-540-2.

KROPÁČEK, L. Islámský fundamentalismus. Praha: Vyšehrad, 1996. ISBN 80-7021-168-7.

MOGHADDAM, F.M. Multiculturalism and Intergroup Relations: Psychological Implications for Democracy in Global Context. Washington DC: APA, 2008. ISBN 978-1-433-80307-9.

SHERIFF, M. And C.W., Groups in Harmony and Tension, Harper, New York 1953. ISBN 97-5050-533-1.

SMITH, P.B., BOND, KAGITCIBASI, C. Understanding human behaviour Gross cultures: Living and working in a changing world. London: Sage Publications, 2007. ISBN 0-16-050076-1.

SPENCER, R. Islám bez závoje. Praha: Triton, 2002. ISBN 80-7254-761-5.

ŠATAVAL. Jazyk a identita etnických menšin. Praha:Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 970-80-86429-83-0.

ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-648-9.

WORCHEL, S. AUSTIN, W.G. Psychology of intergroup relations. Chicago : Nelson-Hall Publishers, 1986. ISBN 0-8304-1075-9.

AUTOR NEZNÁMÝ, Lidská práva v islámu. Islámská nadace v Praze, 2006. ISBN 80-903196-2-9.


Články v seriálových publikacích:

BERRY, J. W Immigration, acculturation and adaptation. Applied Psychology: International Review, January 2008, vol. 46, no 1, s. 5-34.


Elektronické zdroje:

KORÁN. Praha. [online] 23. 3. 2011 Dostupné z www.islamweb.cz


KŘÍŽKOVÁ, M. Neviditelná menšina – analýza mediálního obrazu českých muslimů. Praha: Multikulturní centrum. [online] 16. 12. 2010. Dostupné z www.migraceonline.cz

TOPINKA, D. Integrační proces muslimů v České republice – pilotní projekt. Praha: Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečností politiky. [online] 15. 12. 2010. Dostupné z http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/integrace_muslimu.pdf


Citované přednášky:

KROPÁČEK, Islámské právo (Základní práva a povinnosti v islámu) Praha: Univerzita Karlova (Husitská teologická fakulta) 10. března 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK