Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kardinál Josef Beran
Název práce v češtině: Kardinál Josef Beran
Název v anglickém jazyce: Josef Cardinal Beran
Klíčová slova: pastorace, učitel, katolická církev, totalita, exil, arcibbiskup, kardinál
Klíčová slova anglicky: pastoral care, teacher, the Catholic Church, totalitarianism, exile, Archbishop, Cardinal
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2008
Datum zadání: 01.10.2008
Datum a čas obhajoby: 13.06.2011 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: Dr. Vojtěch Eliáš
 
 
 
Zásady pro vypracování
Charakteristika působení kněze, biskupa, kardinála Berana
Beranovo pedagogické působení, jeho publikace.
Beranovo pastýřské působení jako kněze, rektora semináře a biskupa
Působení v internaci.
Působení v římském exilu.
Závěr-vyhodnocení.
Celá práce je zaměřena primárně na charakteristiku a vyhodnocení působení Berana jako pastoralisty a pastýře.
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury
Časopis katolického duchovenstva
Acta curiae arcidiecéze pražské
Svoboda, Polc, Josef Beran
Pastýřské listy 1945-2000
Casaroli, A. Trýzeň trpělivosti
Předběžná náplň práce
Život a dílo kardinála Berana je zatím zpracovan spíš z hlediska popisu jeho osobního života, než analýzou jeho písmeností. Práce by měla popsat zejména Beranovo pastorační působení jako pedagoga, diecézního biskupa, a kardinála, žijícího v nuceném exilu na základě průzkumu dostupných pramenů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Life and work of Cardinal Beran is written for the time being rather from the point of view of his personal life story than analysis of his documents. The thesis should describe particularly Beran's pastoral activities as a teacher, the diocesan bishop and cardinal living in forcible exile based on a survey of available sources.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK