Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Narážky na homosexualitu u dospívajících dívek a chlapců
Název práce v češtině: Narážky na homosexualitu u dospívajících dívek a chlapců
Název v anglickém jazyce: Insinuations Concerning Homosexuality Between Adolescent Boys and Girls
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.03.2009
Datum zadání: 18.03.2009
Datum a čas obhajoby: 08.06.2010 17:15
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Veronika Francová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zaměřit se na situace ve školním prostředí, ve kterých jsou použity narážky na homosexualitu dospívajících dívek a chlapců.
Zmíněné situace budou zmapovány, podrobně popsány, případně roztříděny. Pozornost bude věnována zejména motivům, proč jsou podobné narážky používány, dále jejich komunikačním efektům a přijímání ze strany dospívajících, vůči nimž jsou poznámky činěny.

Výzkumné otázky: V jakých situacích a v jakém kontextu si dospívající mezi sebou ?nadávají?
prostřednictvím narážek týkajících se homosexuality? Jaký konkrétní podnět/signál/gesto/prvek komunikace je vede k užití té které narážky? Proč má narážka na domnělou homosexualitu charakter
nadávky? Jak dospívající na podobné narážky reagují?

Výzkumná metoda: pozorování, dotazník (s využitím ?scénářů? vypozorovaných situací), eventuelně rozhovory

Zkoumaný soubor: žáci a žákyně 8. (9.) (jedné) třídy ZŠ
Seznam odborné literatury
JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita ? vývoj a úskalí. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2284-9.

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1284-9.

Články z odborných časopisů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK