Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stimulační program zaměřený na rozvoj komunikačních kompetencí před nástupem do školy
Název práce v češtině: Stimulační program zaměřený na rozvoj komunikačních kompetencí před nástupem do školy
Název v anglickém jazyce: Stimulative program focused on a development of communicative skills of preschool children
Klíčová slova: Komunikační kompetence, Stimulační program, Předškolní děti, Rozvoj
Klíčová slova anglicky: Communicative competence , Stimulative program, Preschool children, Development
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2009
Datum zadání: 13.03.2009
Datum a čas obhajoby: 03.06.2011 12:00
Místo konání obhajoby: M303, M404
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Helena Hrdinová
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části se autorka zaměří na vývoj myšlení dítěte předškolního věku, socio-kulturní podmíněnost řečových kompetencí dítěte a nástin možností intervence v podobě stimulačních programů.
V metodické části vytvoří projekt stimaluačního programu pro skupinu rizikových dětí v oblasti jazykového rozvoje. V praktické části bude realizován stimalační program včetně reflexe jednotlivých setkání V závěru proběhne jeho vyhodnocení programu a návrhy možné modifikace. Autorka bude dokumentovat průběh intervence v pedagogicko psychologické charakteristice vybraného dítěte.
Seznam odborné literatury
Kolláriková Z.,Pupala B.: Předškolní a primární pedagogika, Portál 2001.
Montanova,L.:Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dítěte. paido,Brno 2000.
Klenková J.:Logopedie. Grada Publishing, Praha 2006.
matějčekZ." Prvých 6 elt ve vývoji a výchově dítěte. Grada Publishing, Praha 2005.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK