Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza učiva v učebnici českého jazyka pro 8. ročník základní školy z hlediska kognitivních nároků na žáka
Název práce v češtině: Analýza učiva v učebnici českého jazyka pro 8. ročník základní školy
z hlediska kognitivních nároků na žáka
Název v anglickém jazyce: Analysis of subject matter in textbook of Czech language
for 8th grades of basic school from the viewpoint
of the cognitive demands on students
Klíčová slova: Bloomova taxonomie, český jazyk, kognitivní náročnost, názor učitele, testy inteligence, učebnice, žák základní školy
Klíčová slova anglicky: Bloom’s taxonomy, Czech language, cognitive demands, teacher’s opinion, IQ tests, textbooks, secondary-school pup
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.03.2009
Datum zadání: 10.03.2009
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 09:00
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Miroslav Rendl, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na rozbor nejpoužívanější učebnice českého jazyka pro 8. ročník ZŠ. V rámci analýzy budou vytyčeny okruhy učiva, způsoby jejich rozvíjení a typy cvičení k jejich prohlubování, zároveň budou určeny kognitivní nároky a předpoklady pro jejich zvládnutí. U vybraných inteligenčních testů budou stanoveny verbální subtesty nejbližší (relevantní)učivu pro daný ročník. Jejich položky budou zkonfrontovány s kognitivními nároky na zvládnutí učiva českého jazyka 8. ročníku základní školy. Výstupem budou zjištěné shody, rozdíly v kognitivních nárocích učiva a mezi požadavky testů inteligence (verbální částí) na mentální schopnosti žáků daného věku.
Seznam odborné literatury
Eysenck, M. - Keane, M.T.: Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 2008
Gardner, H.: Dimenze myšlení. Praha: Portál, 1999
Helus, Z.: Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha: SPN, 1979
Novák, Z.- Psturžinová, J.: Verbální složka intelektové schopnosti žáků. Praha: Academia, 1982
Sternberg, R.: Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002
Vágnerová, M.: Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Portál, 2001
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK