Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití rehabilitačních metod pro sestavení tréninkového programu u kvadruplegiků po poranění míchy
Název práce v češtině: Využití rehabilitačních metod pro sestavení tréninkového programu
u kvadruplegiků po poranění míchy
Název v anglickém jazyce: The Use of Rehabilitative Methods for Arrangement of Training Programmer
for Tetraplegic Patients after Spinal Chord Injury
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jarmila Segeťová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.03.2009
Datum zadání: 09.03.2009
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 14:30
Místo konání obhajoby: katedra atletiky
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Oponenti: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod obsahující cíl a základní problematiku
2. Studiem literatury zjistit a vymezit pojmy zaměřené k problematice: sportu zdravotně postižených, sportovního tréninku (Dovalil, Choutka), sportovní kineziologií (Véle, Javůrek, Kolář)kineziologií posturálního systému, kloubní vůle (Tichý)fyziologií těl. zátěže (Máček, Vávra),svalové nerovnováze (Kubelíková, Vávropvá), senzomotorické stimulaci,stabilizaci,ve schopnosti
diferencovat pohyb
3. Vybrat a charakterizovat vhodná rehabilitační cvičení, rozšířit je o vlastní zkušenosti a modifikovat je k fungování svalů, ke schopnosti relaxace a diferenciace pohybu(v segmentu)
4. Zdůvodnění struktury prác, vlastní zpracování, definování cíle, úkolů práce,hypotéz,metod práce, výsledků a diskuse práce
5. Závěr obsahující shrnutí a zhodnocení práce
6. Zhodnocené výsledky interpretovat a doporučit do praxe
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK