Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mariánské, trojiční a světecké sloupy na Královéhradecku a Rychnovsku
Název práce v češtině: Mariánské, trojiční a světecké sloupy na Královéhradecku a Rychnovsku
Název v anglickém jazyce: Our Lady, Trinity and Saints´ Columns in Hradec Králové and Rychnov Regions
Klíčová slova: mariánské, trojiční a světecké sloupy, Panna Maria, mariánská úcta, světci, morová epidemie
Klíčová slova anglicky: Our Lady, Holy Trinity and Saints' columns, Our Lady, Marian veneration, saints plaque epidemic
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.03.2009
Datum zadání: 06.03.2009
Datum a čas obhajoby: 27.01.2011 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2011
Oponenti: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
voz diplomní seminář
Seznam odborné literatury
KROUPA, Jiří. Škola dějin umění, Metodologie dějin umění I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 216 s.
ISBN 80-210-1452-0
KUČA, Karel. Chlumecko a Novobydžovsko: historie a architektonické památky: Pocidlinní. Kniha 1. 1. vyd. Hradec Králové: Balustráda, 1995. 275 s.
ISBN 80-901906-O-X
KUČA, Karel. Chlumecko a Novobydžovsko: historie a architektonické památky: Pocidlinní. Kniha 2. 1. vyd. Hradec Králové: Balustráda, 1995. 288 s.
ISBN 80-901906-1-8
MAXOVÁ, Ivana; NEJEDLÝ, Vratislav; ZAHRADNÍK, Pavel. Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Rychnov nad Kněžnou. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Jalna, 1999. 135 s. ISBN 80-86234-04-5
MAXOVÁ, Ivana; NEJEDLÝ, Vratislav; ZAHRADNÍK, Pavel. Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Hradec Králové. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Jalna, 2000. 111 s. ISBN 80-86234-12-6
NESEJT, František. České barokní umění. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 113 s.
ISBN 80-7041-124-4
PAVEL, Jakub. Dějiny umění v Československu. 1. vyd. Praha: Práce, 1971. 240 s.
24-054-71
POCHE, Emanuel a kol. Umělecké památky Čech 1[A/J]. 1. vyd. Praha: Academia, 1977. 644 s.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá otázkou, v jaké době a kde je možné hledat původ sloupů. Proč vznikaly mariánské, trojiční a světecké sloupy v Evropě a na našem území. Co bylo příčinou moru a jaké byly jeho následky v Evropě i u nás. V hlavní části se práce zaměřuje na místa, kde jsou tato sochařská díla umístěna. Oblast je vymezena územím bývalého okresu Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou. Bude nás zajímat nejen to, jaký význam měla tato díla dříve, ale i z pohledu dnešní doby. Jejich urbanistický, architektonický, umělecký, duchovní popř. jiný význam. Práce neopomíná mariánskou ani světeckou úctu. Popisuje sochy světců na vrcholech sloupů i v jejich okolí. V souvislosti s mariánskou úctou bude věnována pozornost prvnímu mariánskému sloupu u nás. Autor této práce porovnává své poznatky bádání s pracemi jiných autorů. V příloze jsou sloupy vyobrazeny, včetně mapy s jejich umístěním na sledovaném území Královéhradecka a Rychnovska.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My diploma thesis deals with a question of when and where it is possible to seek for origins of columns. Questions like why were Our Lady, Trinity and Saints' columns built in Europe and what was the cause of plaque epidemic and its results in Europe are answered. The main part of my diploma thesis focuses on places where these sculptures are situated. The zone is defined by the formal Hradec Králové division and by the town Rychnov nad Kněžnou. We will be interested not only in significance of these statues in the past but also in its significance nowadays - their urban, architectonic, artistic, spiritual and other meanings. The diploma thesis does not ignore Marian and saint veneration.It describes the statues of saints at the top of the columns and in their surroundings. In connection with Marian veneration, the attention will be focused on the first Our Lady column in our country. The author of this diploma thesis compares his knowledge with works of other authors. In the supplement, the columns are depicted including the map of their placement in Hradec Králové District and in Rychnov nad Kněžnou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK