Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podíl laického prvku na rozhodování v trestním řízení
Název práce v češtině: Podíl laického prvku na rozhodování v trestním řízení
Název v anglickém jazyce: The sahre of civil element in criminal decision making procedure
Klíčová slova: laický prvek, Komise pro podmíněné propuštění (parole), ministerstvo spravedlnosti, probační a mediační služba, přísedící, soudci z lidu, trestní řízení
Klíčová slova anglicky: civil element, Comission for Conditional Release (parole), Ministry of Justice, probation and mediation service, assessors, associate judges, criminal proceedings
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.03.2009
Datum zadání: 03.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2011
Datum a čas obhajoby: 01.06.2011 12:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2011
Oponenti: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce zkoumá problematiku existence laického prvku a jeho účasti na rozhodování ve věcech trestního řízení. Cílem práce je představit a analyzovat jednak institut, který se v české justici vyskytuje již od poloviny 19. století, tedy tzv. soudci z lidu, a jednak institut nový, v rámci něhož laičtí zástupci posuzují žádosti o podmíněné propouštění odsouzených vězňů. Pozornost se soustředí také na záměr ministerstva spravedlnosti na zavedení občanských poradních komisí, jež by měly v budoucnu samy rozhodovat o podmíněném propouštění vězňů.

Tematicky je práce rozdělena do tří kapitol. První kapitola poskytuje historický výklad o vzniku institutu soudců z lidu, přičemž pozornost je věnována zejména důvodům, které tehdejší zákonodárce vedly k ukotvení tohoto civilního prvku. Druhá kapitola pak pojednává o současnému stavu, fungování a přínosu přísedících. Důraz je kladen na legislativní úpravu účasti laiků na rozhodování v trestním řízení a poté na opodstatněnost a důležitost jejich podílu na výkonu moci soudní v trestních věcech. Třetí kapitola již patří dvěma novým formám účasti laiků na rozhodování v trestním řízení. Nejdříve je představen pilotní projekt Komise pro podmíněné propuštění vězňů a poté průlomový návrh ministerstva spravedlnosti na vznik občanských poradních komisí, které by měly namísto soudců rozhodovat o podmíněném propouštění odsouzených vězňů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This paper examines the share of the civil element in the criminal decision-making procedure. The aim is to introduce and analyze the institute that has been introduced in the Czech judiciary in the mid-19th-century – the associate judge, as well as the new institute, under which civil representatives can assess applications for release on probation. It further focuses on the Ministry of Justice's intention to introduce the Parole Board, which could single handedly decide about probation in the future.

The paper is divided into three chapters. The first chapter offers a historical exposé of the institute of the associate judge, devoting particular attention to the reasons which led the legislative authority to implement this civil element. The second chapter discusses the current status quo, the system, and the benefits of associate judges. Accent is placed on the legislative enactment of the share of the civil element in the criminal decision-making procedure and then on the merits and importance of their judicial participation in criminal matters. The third chapter is fully dedicated to the two new forms of the share of the civil element in the criminal decision-making procedure. Firstly, the pilot study of civil committees for probation, and secondly the Ministry of Justice's new proposal, are introduced. The new proposal foresees the establishment of a Czech Parole Board, which could decide about probation instead of judges in the future.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK