Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální exkluze matek s dětmi do tří let. Mateřská centra jako jeden z nástrojů její prevence
Název práce v češtině: Sociální exkluze matek s dětmi do tří let. Mateřská centra
jako jeden z nástrojů její prevence
Název v anglickém jazyce: Social Exclusion of Mothers with Children up to Three Years of Age.
Maternity Centres as a Prevention Tool
Klíčová slova: mateřská cenra, sociální exkluze
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslava Turková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2009
Datum zadání: 28.02.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Rut Kolínská
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě vlastního terénního výzkumu hledat potvrzení pracovní hypotézy, že mateřská centra pomáhají ženám na mateřské a rodičovské dovolené zapojit se do aktivit lokální společnosti a narušují tak zažitý stereotyp způsobu života ženy pečující o malé dítě, který je spojen s představou sociální exkluze.
V rámci kvalitativního výzkumu budou využity především techniky polostandardizovaných rozhovorů a zúčastněného pozorování.
Rozhovory budou realizovány u skupiny dvaceti respondentek - mladých žen na mateřské, respektive rodičovské dovolené, které navštěvují mateřská centra.
Základním cílem bude zjistit, zda účast (ať už aktivní nebo pasivní) na aktivitách mateřských center oslabuje z pohledu oslovených žen sociální exkluzi.
Seznam odborné literatury
Sirovátka, T.: Rodina, zaměstnání a sociální politika, Boskovice: František Šalé - Albert 2006.
Sirovátka, T.: Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin, Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií a Nakladatelství Georgetown 2004.
Sirovátka, T.- Hora, O.:eds. Rodina, děti a zaměstnání v české spiolečnosti, Boskovice/Brno: František Šalé- Albert 2008.
Mareš, P.: Modernizace a česká rodina, Barister a Principal 2003.
Silverman, D.: Ako robiť kvalitatívny výskum, Bratislava: Ikar 2005.
Hendl, J.: Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, Praha, Portál 2005.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK