Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Druhý život Tuchomyšle, lokální identita obyvatel zaniklé obce v severních Čechách
Název práce v češtině: Druhý život Tuchomyšle, lokální identita obyvatel zaniklé obce v severních Čechách
Název v anglickém jazyce: The Second Life of Tuchomyšl, Local Identity of the Inhabitants from the Abolished Commune in Northern Bohemia
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2009
Datum zadání: 12.02.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V okrese Ústí nad Labem bylo od 60. let 20. století zrušeno z důvodu těžby uhlí 14 obcí. Mezi ně patřila i obec X se zhruba tisícem obyvatel, kteří byli přemístěni do nových domovů; často se stěhovali do zcela odlišných prostorových i sociálních podmínek (z vesnice do města, z rodinného domku do paneláku). Podle Jandourka (dle Laštovková, 2007) domov není vázán na nezaměnitelné místo a osoby, týká se souhrnu bližních, se kterými člověk strávil na jenom místě delší čas. Domov pak může být vnímán jako otázka rozhodnutí. Zich (2007) vnímá domov jako zvláštní případ regionální identity. Regionální identita ukazuje, jak se lidé s daným místem identifikují, ztotožňují, jak ho vymezují od okolí a jak se odráží v jejich vnitřním světě. Pod tento pojem přitom spadá nejen ztotožnění se s určitým geografickým územím, ale také se sociálním prostředím tohoto území, tedy s určitou sociální skupinou, tradicí nebo národem, který na něm žije (Zich, 2007).
V rámci bakalářské práce budou zodpovězeny tyto otázky:
- Jak někdejší obyvatelé X konstruují svou regionální identitu?
- Jak vymezují a tematizují svůj vztah k této obci? Co pro ně dnes symbolizuje?
- Jak vymezují svůj vztah ke svému novému bydlišti a jak sami vnímají důsledky oné změny?
Regionální identitu někdejších obyvatel X bude zkoumána strategií kvalitativního výzkumu. Data budou sbírána formou narativních rozhovorů, polostrukturovaných rozhovorů a rozhovorů s interpretací fotografií.
Seznam odborné literatury
Barša, P. (??): Konstruktivismus a politika identity (dostupné z http://antropologie.zcu.cz/index.php?clanek=551&kategorie=88, 25. 2. 2009)
Hamar, N. (2002): Nalézání a vynalézání sebe v příběhu: O narativní konstrukci židovských identit. In Biograf 27/2002.
Laštovková, J. (2007): ?Doma? v pohraničí. In: Houžvička, V., Novotný, L. (eds): Otisky historie v regionální identitách obyvatel pohraničí. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994): An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, SAGE
Vaňková, M. (2006): Šluknovský výběžek: Identity, narace, reprezentace. Diplomová práce FHS UK.
Zich, F. (2007): Regionální identita obyvatel českého západního pohraničí. In: Houžvička, V., Novotný, L. (eds): Otisky historie v regionální identitách obyvatel pohraničí. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK