Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohybové schopnosti mentálně retardovaných žáků základních škol
Název práce v češtině: Pohybové schopnosti mentálně retardovaných žáků základních škol
Název v anglickém jazyce: Motor abilities of mental retarded pupils from elementary schools
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2009
Datum zadání: 04.02.2009
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: katedra fyziologie
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Oponenti: PaedDr. Jarmila Segeťová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl : Porovnání motorické výkonnosti žáků ve vybraných
Dílčí úkoly :
1) Analýza literatury z oblasti problematiky mentální retardace
2) Zjišťování zákaldních antropometrckých parametrů
3) Zjišťování úrovně výkonnosti pomocí motorických testů
4) Provedení komparace změřených hodnot standardy UNIFITTESTu
5) Analýza a vyhodnocení zjištěných údajů z motorických testů
6) Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Rychtecký, A. a kol.: Monitorování účasti mládeže ve sportu a pohybové aktivitě v České republice. Praha: 2006
Fialová L.: Didaktika školní tělesné výchovy, 2004.
Kulhánková R.: Vliv pohybových aktivit na osamělost tělesně postižené mládeže, 2004.
Minaříková D.: Psychomatická motivace pohybové aktivity dívek a žen, 2001.
Peřič T.: Sport v České republice na začátku nového tisíciletí - sborník, 2001.
Vlčková P.: Výkonová motivace a pohybová výkonnost 12 a 14 leté mládeže, 2008.
Blahutková, M.: Pohyb a duševní zdraví, 2005.
Tilinger, P.: Průvodce pedagogickými praxemi v tělesné výchově a sportu, 2006.
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem práce bude porovnat výkonnost 13 a 14letých žáků ZŠ praktické a ZŠ běžného typu ve vybraných motorických disciplínách. Pro získání podkladů pro vzájemné porovnání obou souborů budou použity čtyři testy (skok daleký z místa, sed - leh po dobu 60 s, 12 minutový běh a člunkový běh 4 x 10 m). Zjištěná data budou porovnána s průměrnými hodnotami uvedenými v příručce UNIFITTESTu.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of this thesis will be to compare the capacity of a given set of motor disciplines of pupils in age of 13 and 14 years from basic schools and special basic schools. For the comparison of both groups four tests will be used (standing broad jump, sit-ups for 60 s, 12-minute run, shuttle-run 4x10 m). These established data were compared with the average results given in the handbook of UNIFITTEST.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK