Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teoretické otázky soukromoprávního postavení sportovce z hlediska práva ČR a EU
Název práce v češtině: Teoretické otázky soukromoprávního postavení sportovce
z hlediska práva ČR a EU
Název v anglickém jazyce: Theoretical Issues of the Civil Legal Status of the Sportsman
in the Legal System of the Czech Republic and the European Union
Klíčová slova: soukromoprávní postavení sportovce - sport - sportovec
Klíčová slova anglicky: civil legal status of the sportsman - sport - sportsman
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2009
Datum zadání: 23.03.2011
Datum a čas obhajoby: 15.04.2011 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 240
Datum odevzdání elektronické podoby:25.03.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:23.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.04.2011
Oponenti: JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je popsat a analyzovat, v jakém právním postavení se nachází profesionální sportovec v českém právním řádu. Tedy zda je v postavení živnostníka, osoby samostatně výdělečně činné či zaměstnance klubu. Z hlediska evropského práva při neexistenci speciálního zákonodárství pro oblast sportu bude podán rozbor nejdůležitšjších rozsudků Evropského soudního dvora.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main objective of this thesis is to descibe and analyze, in what legal stautus is a professional sportsman in the Czech legislation. Whether is he in the legal status of the sole trader, self-employed person or an employee of the club. In teh terms of European Law, in an absence of special legislation for sport,the analisys of the most importatant cases of the European Court of Justice will be given.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK