Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Toxické rostliny v místě bydliště.
Název práce v češtině: Toxické rostliny v místě bydliště.
Název v anglickém jazyce: Toxic plants in place of residence.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2009
Datum zadání: 12.01.2009
Datum a čas obhajoby: 12.10.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.10.2011
Oponenti: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Průzkum vybraných lokalit.
- Prostudování dokumentace chráněných krajinných oblastí.
- Zmapování výskytu toxických rostlin ve volně přístupných prostranství ve městě s poukazem
na nebezpečí možných otrav /Praha/.
Seznam odborné literatury
- B. Slavík. Květena ČR.
- Český lékopis 2009 a doplňky.
- Procházka S.: Fyziologie rostlin.
- Hrdina V. a kol.: Přírodní toxiny a jedy, Galén 2004.
- Články dostupné v elektronické formě z předplacených databází, zejména Science Direct,
Medline, ProMed a další dostupné na www.faf.cuni.cz.
- Odborné časopisy v knihovně fakulty: Phytoterapy Research, Planta Medica, Phytomedicine.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK