Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén nové citlivosti v českém umění 60. let 20. století
Název práce v češtině: Fenomén nové citlivosti v českém umění 60. let 20. století
Název v anglickém jazyce: Phenomenon "New sensitivity" in the Czech art of the sixties of the twentieth
Century
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2009
Datum zadání: 12.01.2009
Datum a čas obhajoby: 09.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2009
Oponenti: Mgr. Eva Novotná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. ÚVOD: Hledání nových cest v českém moderním umění
2. Zhodnocení pramenů a literatury
3. Nová citlivost a konstruktivní tendence v dobovém a uměleckohistorickém kontextu
3.1. Světové umělecké proudy jako inspirační vlivy na české prostředí
3.2. Uvedení konstruktivních tendencí do Čech
3.3. Osobnost Jiřího Padrty a okruh umělců
4. Skupina Křižovatka
5. Výstavy Křižovatka a Nová citlivost
6. Vliv hnutí na pozdější vývoj
7. ZÁVĚR
8. PRAMENY A LITERATURA
9. PŘÍLOHY
Seznam odborné literatury
AIMOVÁ, I.: František Kupka: filosofie tvorby. Diplomová práce. 2003
České umění 1900- 1990 ze sbírek hlavního města Prahy dům U Zlatého prstenu, Praha 1990
České umění 1938-1989 Programy/ kritické texty/ dokumenty, Praha 2001
Dějiny českého výtvarného umění VI / 1 1958-2000 Academia, Praha 2007
DVOŘÁK, F.: Umělecký odkaz Richarda Remunda, Výtvarné umění XX., č. 3., 1970, s. 102-112
FORGACS, E.: The Bauhaus idea and Bauhaus politics, Budapest ; New York : Central European University Press ; New York : Distributed by Oxford University Press, 1995
FOSTER, H.: Umění po roce 1900, Praha 2007
GOLDING, J.: Cesty k abstraktnímu umění : Mondrian, Malevič, Kandinskij, Pollock, Newman, Rothko a Still. Barrister and Principal, Brno 2003
HUYGHE, R.:Umění nové doby. Praha 1974
CHALUPECKÝ, J.: Nové umění v Čechách. Praha 1994
CHALUPECKÝ, J.: Úděl umělce Duchampovské meditace. Praha 1998
JUDLOVÁ, J.: Ohniska znovuzrození: české umění 1956-63, GHMP a Ústav dějin umění AVČR, Praha nedat.
KROHA, J.: Historický a vývojový význam Bauhausu, Tvar XVI., č.5., 1964, s. 161-169
LAMAČ, M.: Myšlenky moderních malířů. Praha 1989
LYNTON, N.: Umění 19. a 20. století. Praha 1981
MICHELI de M.: Umělecké avantgardy dvacátého století. Praha 1964
Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha, 1995
PADRTA, J.: Kazimír Malevič a suprematismus. Torst, Praha 1996
PADRTA, J.: Konstruktivní tendence, Galerie Benedikta Rejta Louny, Oblastní galerie výtvarného umění Roudnice nad Labem, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, jaro- podzim 1966, s. 3-11, též jako součást rozsáhlejší studie: PADRTA, J.: Konstruktivní tendence , Výtvarné umění XVI, č. 6-7, 1966, s. 327-331
PADRTA, J.: Křižovatka, Praha 1964
PADRTA, J.: K situaci, Výtvarné umění XVIII, č. 1., 1968, s. 69-81
PADRTA, J.: Nová citlivost, Dům umění Brno, březen- duben 1968, nestr., Nová citlivost Křižovatka a hosté , Oblastní galerie Karlovy Vary, květen-červen 1968, Mánes Praha Červenec- srpen 1968, nestr.
PADRTA, J.: Svět obrazu a písma, Brno 1966
PADRTA, J.: Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Teorie, kritika, polemika. Praha 1992
POCHE, E.: Praha na úsvitu nových dějin. Panorama, Praha 1988
SRP, K.: Karel Malich, GU Karlovy Vary, nedat.
STANISLAWSKI, R. - BROCKHAUS, CH.: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa. Bonn 1994
ŠVÁCHA, R., PLATOVSKÁ, M. (eds.): Dějiny českého výtvarného umění 1959-2000. Praha 2007
TOMEŠOVÁ, M.: Český informel : průkopníci abstrakce z let 1957-1964 / [koncepce výstavy, Praha 1991
Umění zrychleného času-Česká výtvarná scéna 1958-68, ČMVU a St.G. v Chebu, Cheb nedat.
VOLAVKA, V.: O moderním umění. Praha 1961
WALTHER, I. F. (ed.): Umění 20. století. Malířství, skulptury a objekty, Nová médie, Fotografie. Bratislava 2004
Předběžná náplň práce
V šedesátých letech dvacátého století se na české umělecké scéně dostává ke slovu proud konstruktivní racionální tvorby, ovlivněný Malevičovou geometrickou abstrakcí, tvorbou Mondriana, skupiny De Stijl a výtvarným stylem Bauhausu. Tato bakalářská práce si klade za cíl zpracovat uvedení těchto principů na domácí scénu. Pomocí klíčového pojmu nová citlivost, definovaného historikem umění Jiřím Padrtou, chce charakterizovat konstruktivní tendence v díle českých výtvarníků, které byly určující i pro pozdější generace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the 1960?s of the twentieth century the constructive rational forms have come into the czech visual art. It was influenced by abstrakt geometrical art of Malevic, Mondrian?s work, the group De stijl and the Bauhaus style. This bachelor thesis is trying to find the way of the introduction of this principle to the czech ground. Through the main idea of the new sensibility, defined by art historian Jiri Padrta, is trying to define the trend making constructive movement in the czech artists work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK