Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Nové formy cestovního ruchu ve Španělsku se zaměřením na českou klientelu
Název práce v češtině: Nové formy cestovního ruchu ve Španělsku se zaměřením na českou klientelu
Název v anglickém jazyce: New Forms of Tourism in Spain with Focus on Czech Clients
Klíčová slova: cestovní ruch, nové formy cestovního ruchu, Španělsko
Klíčová slova anglicky: tourism, new forms of tourism, Spain
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.01.2009
Datum zadání: 23.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2010
Oponenti: Mgr. Anna Chvojková
 
 
 
Předběžná náplň práce
?panělsko patří v současné době k nejvyhledávanějším turistickým destinacím na světě. Cestovní ruch je pro něj významným hospodářským odvětvím a významně se promítá do španělské ekonomiky, proto je z jeho strany patrný enormní zájem o udržení konkurenceschopnosti na poli cestovního ruchu ? a to jak v rámci středomořských destinací, tak v celoevropském, resp. celosvětovém měřítku. Pro pochopení současného stavu cestovního ruchu v této zemi je nezbytné vycházet z historického kontextu a pochopit tak aktuální problémy a jejich příčiny.
?panělské kompetentní instituce si toto uvědomují, a proto v současnosti dochází k rozšiřování produktů a nových forem cestovního ruchu. Dalším impulsem je změna motivace účastníků, která je v 21. století odlišná, a tím pádem i tradiční formy cestovního ruchu nemohou postačit k uspokojení jejich potřeb. Obzvláště kontinentální část ?panělska je rozmanitá a je zde velký prostor pro vytváření nových forem cestovního ruchu ? kulturní, venkovský, sportovní, obchodní.
Pro českou klientelu je ?panělsko velmi oblíbenou destinací pro pobyt u moře. Práce se zaměří na kontinentální část ?panělska s cílem zjistit, zda cestovní kanceláře pozorují rozšíření nabídky o nové formy cestovního ruchu ze strany ?panělska, popř. je zařazují do portfolia, a zda je česká klientela otevřena novým nabídkám produktů ve ?panělsku. Za tímto účelem bylo pro potřeby této práce provedeno dotazníkové šetření u českých cestovních kanceláří, které mají ve své nabídce zájezdy do pevninského ?panělska, a anketní šetření mezi potenciální českou klientelou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Spain currently represents one of the most popular tourist destinations in the world. Tourism is its important economic sector that is strongly reflected in the Spanish economy. Therefore an apparent interest could be noticed in maintain Spain competitive in the field of tourism not only in Mediterranean destinations but Europe-wide or world-wide as well. To understand the current state of tourism in this country it is neccessary to result from historical context and understand the current problems and their causes well by thus.
Spanish competent institutions do realise this and new products and forms of tourism are being conswquently expanded now. Another impulse is a change of motivation of participants, which could be designated as being different in the 21st century. Consequently the traditional forms of tourism are insufficient to meet their needs. Especially the mainland of Spain is diverse and the great conditions for creating new forms of tourism ? cultural, rural, sports, business ? could be found there.
For Czech clients Spain represents very popular destination for sea holidays. The thesis will focus on the mainland of Spain to determine whether the travel agencies take due account of new forms of tourism expansion in Spain whether these are included in their portfolios and whether Czech clients are open to new product offered in Spain. The questionnaire survey both among Czech travel agencies that offer package tours to mainland of Spain and among potential Czech clients has been carried out for this purpose.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK