Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vidiecky cestovný ruch ako forma udržateľného rozvoja územia (na príklade Čierneho Balogu)
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vidiecky cestovný ruch ako forma udržateľného rozvoja územia
(na príklade Čierneho Balogu)
Název práce v češtině: Venkovský cestovní ruch jako forma udržitelného rozvoje území
(na příkladě Čierneho Balogu)
Název v anglickém jazyce: Rural Tourism as a Form of Sustainable Development (Čierny Balog case study)
Klíčová slova: cestovný ruch, vidiecky cestovný ruch, vidiek, udržateľný rozvoj, Čierny Balog
Klíčová slova anglicky: tourism, rural tourism, country-side, sustainable development, Čierny Balog
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.01.2009
Datum zadání: 23.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2010
Oponenti: Mgr. Eva Džupinová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práca sa zaoberá vidieckym cestovným ruchom, ktorý slúži ako nástroj možného udržateľného rozvoja územia. Cestovný ruch je možnou alternatívou ku poľnohospodárstvu a lesnému hospodárstvu. Práve v oblasti vidieckeho CR sa môžu obyvatelia vidieka realizovať. Môže to byť oblasť tvorby nových pracovných miest a vzdelávania. Udržateľnosť vidieka, resp. jeho rozvoj je problematika všetkých krajín EU. Tieto krajiny riešia túto problematiku a prerozdeľujú pomoc prostredníctvom svojich strategických a programových dokumentov. V tejto práci sú vybrané a porovnané slovenské a české strategické a programové dokumenty v oblasti CR a vidieka. Obec Čierny Balog je zvolená za príklad, ako je prepojená štátna a verejná správa a ako je naviazaná samospráva na programové a strategické dokumenty Slovenskej republiky. Tiež je v práci analyzovaný potenciál rozvoju vidieckeho CR. Na analýzu potenciálu nadväzuje analýza stavu CR, ktorá sleduje či je tento potenciál správne využívaný. Na záver sú porovnané dotazníkové výskumy z obce Čierny Balog a z DSO ?umavské podlesí. Výsledky porovnania poukazujú na rozdielnu situáciu v CR, resp. vidieckom CR v oboch oblastiach. Z tohto porovnania vychádzajú podnety pre ďalší rozvoj v obci Čierny Balog.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is about rural tourism, which serves as a potential tool for sustainable development of the territory. Tourism is an alternative to agriculture and forestry. The rural residents may realize themselves in rural tourism. This may be an area of new jobs and education. The sustainability of development, respectively its development is a problem for all EU countries. These countries solve this problem by redistributing help through their strategic and programming documents. In this work there are collected and compared Czech and Slovak strategic and programming documents in the section of tourism and development. The village Čierny Balog is chosen as an example. On this example is shown as is related state and government and also as is related self-government to the strategic and programming documents of the Slovak Republic. The potential of rural tourism is also analyzed in this document. The analysis of potential follows up analysis of tourism, which monitors, if this potential is properly used. At the end there are compared questionnaire results from the village Čierny Balog and VUV (Voluntary union village) ?umavské Podlesí. The results show a comparison of the different situation in the tourism, respectively rural tourism in both areas. From this comparison based initiative for further development in the village Čierny Balog.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK