Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řešené úlohy z elektromagnetismu pro elektronickou sbírku
Název práce v češtině: Řešené úlohy z elektromagnetismu pro elektronickou sbírku
Název v anglickém jazyce: Solved Problems in Electromagnetism for Electronic Collection
Klíčová slova: elektřina, magnetismus, elektronická sbírka, řešené úlohy, sbírka úloh
Klíčová slova anglicky: electricity, magnetism, electronic collection, solved problems, problem collection
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2009
Datum zadání: 02.03.2009
Datum a čas obhajoby: 27.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2011
Oponenti: doc. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vytipovat z dostupných českých a zahraničních učebních textů a sbírek úloh zejména v elektronické podobě vhodné zdroje úloh na vysokoškolské úrovni (či námětů na ně).
2. Ve spolupráci s vedoucí práce vytipovat vhodné úlohy, které dobře ilustrují příslušné fyzikální zákony a jevy z této oblasti. Vybrané úlohy by měly společně se stávajícími úlohami sbírky vhodně doplňovat úlohy, které již ve sbírce jsou zařazeny se zaměřením zejména na úlohy na vysokoškolské úrovni.
3. K vybraným úlohám vytvořit podrobná strukturovaná řešení včetně obrázků a vhodných nápověd tak, aby vytvořená sbírka úloh mohla být využívána pro samostudium a čtenáře vedla k aktivnímu přemýšlení nad předkládanými problémy.
4. Řešení úloh včetně vhodných obrázků vypracovat v takové elektronické formě, která umožní okamžitou publikaci v rámci Elektronické sbírky úloh z fyziky na serveru KDF.
5. U vybraných úloh provést zhodnocení zvoleného postupu řešení zejména z hlediska jeho metodické vhodnosti.
Seznam odborné literatury
Sedlák B., Štoll I: Elektřina a magnetismus, Academia, Univerzita Karlova Praha 1993
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. Český překlad VUTIM Brno a Prometheus Praha, 2001
Příklady z elektřiny a magnetismu, kolektiv, skripta SPN Praha 1982
Griffiths, D. R. Introduction to Electrodynamics, Prentice-Hall, NJ, 1999.
zahraniční vysokoškolské učebnice elektřiny a magnetismu
a další materiály dle pokynů vedoucí práce
Předběžná náplň práce
Diplomová práce navazuje na několik bakalářských prací obhájených na KDF v posledních dvou letech a je součástí většího projektu tvorby Elektronické sbírky řešených úloh z fyziky. Cílem této práce je doplnit do sbírky úlohy zejména obtížnější úlohy (na vysokoškolské úrovni). Kromě vlastní tvorby úloh by v rámci diplomové práce měla být provedena metodická analýza vybraných úloh z hlediska vhodnosti zvoleného postupu řešení i vhodnosti volby dané úlohy pro ilustraci konkrétního fyzikálního zákona.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis is continuation of the several bachelor theses and it is a part of a more extensive project Electronic Collection of Solved Problems in Physics. The aim of this thesis is to add more advanced tasks and problems (mainly on the college level). In addition to tasks creation, within the thesis the methodical analysis of several problems should be done.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK