Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alloriho portrét Marie de Medici v Kunsthistorisches Museum ve Vídni
Název práce v češtině: Alloriho portrét Marie de Medici v Kunsthistorisches Museum ve Vídni
Název v anglickém jazyce: Allori´s Portrait of Maria de Medici
in Kunsthistorisches Museum in Vienna
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.01.2009
Datum zadání: 07.01.2009
Datum a čas obhajoby: 07.09.2009 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:02.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Oponenti: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. Úvod
II. Alessandro Allori
a) Život
b) Dílo
c) Alessandro Allori ve službách Medicejů
III. Maria de Medici
a) Život
b) Maria de Medici v díle výtvarných umělců
IV. Alloriho portrét Marie de Medici v Kunsthistorisches muzeum ve Vídni
a) Okolnosti vzniku díla
b) Popis díla
c) Cesta uměleckého díla do Kunsthistorisches muzeum ve Vídni
V. Obrazová příloha
VI. Literatura
VII. Závěr
Seznam odborné literatury
Antal Friedrich:Florentské malířství a jeho společenské pozadí,Praha SNKL 1954
Arnold Janet:Patterns of fashion.The cut and construction of clothes for men and women
1560-1620,Macmillan 1972
Booth Cecily:Cosimo I.,Cambridge University Press 1921
Brock Maurice:Bronzino,Paris 2002
Burckhardt Jakob:Kultura renesanční doby v Itálii,Praha 1912
Burke Peter:Italská renesance.Kultura a společnost v Itálii,Mladá Fronta 1996
Ciardi R.P.:Alessandro Allori,Lipsia 1985
Cochrane Eric:The Late Italian Renaissance,Harper and Row 1970
Daniel Ladislav:Florenťané.Umění z doby medicejských velkovévodů.Praha 2002
Dvořák Max:Italské umění od renesance k baroku,Praha 1946
Eisenbuchler Konrád:The Cultural World of Eleonora di Toledo Duchess of Florence and Siena,Hants 2004
Freedberg Sydney Joseph:Painting in Italy 1500-1600.Pelican history of art,Yale University Press 1993
Gage John:Life in Italy at the time of Medici,Barsford 1968
Gombrich Ernst Hans:Gombrich on the Renaissance.Volume 1.Norm and Form,London 2000
Hibbert Christopher:Vzestup a pád rodu Medici,NLN 1997
Hibbert Christopher:Florencie,NLN 1997
Jacob E.F.: Italian Renaissance Studies,Faber 1960
Kybalová Ludmila,Renesance(15.a 16.století).Dějiny odívání,NLN 1996
Langdon Gabriele:Medici women.Portraits of power,love and betrayal from the court of Duke Cosimo I.,University of Toronto Press 2006
Luchinat Cristina Acidini:The Medici,Michelangelo and the art of late Renaissance Florence
Maguire Avonne:The Women of the Medici,1927
Murphy Caroline P.: Isabella de Medici: The glorious life and tragic end of a renaissance princess,London Faber and Faber 2008
Marrow Deborah:The Art Patronage of Maria de Medici,UMI research Press 1982
Murray Peter and Linda:The Art of the Renaissance,Thames and Hudson 1969
Parker Deborah: Bronzino:Renaissance painter as poet,Cambridge University Press 2000
Pilliod Elizabeth:Pontormo,Bronzino and Allori:Genealogy of Florentine art,Yale University Press 2001
Preiss Pavel:Panorama manýrismu,Odeon 1974
Pucci Eugenio:The Medici:Glory of the world,Bonechi Editore,Firenze 1968
Saward Susan:The Golden Age of Marie de Medici,in:Baroque art history,UMI Research Press
Strehlke Carl:Pontormo,Bronzino and the Medici.The transformation of the renaissance portrait in Florence,Philadelphia 2004
Thomas Natalie R.:The Medici women:Gender and power in Renaissance Florence,Ashgate publishing 2003
Thoman Rolf:Umění italské renesance.Architektura,sochařství,malířství,kresba,Praha 1996
Young Colonel G.F.:The Medici Volume 2,Kessinger publishing 2005
Předběžná náplň práce
Hlavním tématem mé bakalářské práce je portrét Marie de Medici,který je ve uložen ve sbírkách Kunsthistorisches muzeum ve Vídni,jeho autorem je italský malíř Alessandro Allori,který byl oblíbeným umělcem rodiny Medici.Ráda bych se zabývala otázkou vzniku díla,jeho popisem a rozborem z hlediska dobové mody a také osudy uměleckého díla od jeho vzniku až po uložení ve sbírkách Kunsthistorisches muzeum ve Vídni.Dále bych se ve své práci zabývala i životem a dílem samotného autora.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main theme of my thesis work is a portrait of Maria de Medici,which is stored in collection in the Kunsthistorisches muzeum in Vienna,by the Italian painter Alessandro Allori,he was favourite artist of Medici family.I would like to engaged in origin of artwork,its description and analysis of historical point of view mode and the fate of artwork since its inception after the imposition in the collection of Kunsthistorisches muzeum in Vienna.I would like to engaged in life and work of painter in my thesis work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK