Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Únik před nacismem. Exilová výtvarná scéna v Čechách 1933-1939
Název práce v češtině: Únik před nacismem. Exilová výtvarná scéna v Čechách 1933-1939
Název v anglickém jazyce: The Escape from Nazism. The Exile Art Scene in Bohemia 1933-1939
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.12.2008
Datum zadání: 22.12.2008
Datum a čas obhajoby: 09.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2009
Oponenti: Mgr. Eva Novotná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
ÚVOD
HISTORICKÉ SOUVISLOSTI 30. LET 20. STOLETÍ
(Přístup první republiky k uprchlíkům, vývoj umělecké scény ovlivněné politickým děním)
POLITICKÁ EMIGRACE
(Oskar Kokoschka, John Heartfield, T. T. Heine, Der Simplicus, Oskar Kokoschka Bund)
EMIGRACE Z RASOVÝCH DŮVODŮ
(Hledání židovského umění, přístup k židovské emigraci, Friedl Dicker-Brandeis)
REEMIGRACE
(Friedrich Feigl, Hugo Steiner Prag, Georges Kars, Josef Hegenbarth, Ernest Neuschul)
UMĚNÍ NA DVOU FRONTÁCH
(Politická a kulturní situace v Německu 1937-39, proměna přístupu k uprchlíkům v Čechách)
ZÁVĚR
PŘEHLED POLITICKÝCH A KULTURNÍCH UDÁLOSTÍ
SEZNAM UMĚLCŮ A VYMEZENÍ JEJICH ASYLU V ČECHÁCH
KATALOG DĚL
PRAMENY A LITERATURA
Seznam odborné literatury
Prameny:

Výstava židovských umělců 19. a 20. století (Kat. výst.), Praha 1930
Mezinárodní výstava karikatur a humoru (Kat. výst. SVU Mánes), Praha 1934
KERR Alfred: Juden, Christen, Heiden im III. Reich, Prag: Simpl-Verlag 1935
MANN Heinrich: Das III. Reich in der Karikatur, Prag: Simpl-Verlag 1934
Mezinárodní výstava fotografie (Kat. výst. SVU Mánes), Praha 1936
50. let Mánesa (Kat. výst. SVU Mánes), Praha 1937
Výstava fotografií (Kat. výst. SVU Mánes), Praha 1938
Der SIMPLICUS (od září 1934 jako Der SIMPL)
Reakce v soudobém tisku


Literatura:

BECHER Peter/HEUMOS Peter: Drehscheibe Prag zur Deutschen Emigration in der Tschechoslowakei 1933-1939, München 1992
BARNHARDT Artur: Bekenntnisse im Exil/Eugen Hoffmann, (Kat. výst.), Dresden 1958
ČAPKOVÁ Kateřina: Několik tváří exilu v ČSR: každodennost péče o uprchlíky před nacismem, in: Dějiny a současnost 30/3, Praha 2008, 30-33
HEBÁKOVÁ Lenka: Pražská výstava Židovského umění v roce 1930, in: Documenta Pragensia XX., Praha 2002, 157-190
HERZFELDE Wieland: John Heartfield : Leben und Werk / Dargestellt von Bruder Wieland Herzfelde, Dresden 1986
HOLZ Keith: The exiled artists from nazi Germany and their art, in: ETLIN Richard: Art, Culture, and Media under the Third Reich, Chicago 2002, 343-367
KOKOSCHKA Oskar: Můj život, Brno 2000
KRAFT Daniel, kol.: Kde domo můj: Stopy Německo-České vzájemnosti v 19. a 20. století (Kat. výst.), Praha 1999
MIKULOVÁ Soňa: Jubilejní výstava Metzner-Bundu 1914-1944, in: Documenta Pragensia XX., Praha 2002, 191-257
HAVRÁNEK Bohuslav: Deutsch-tschechische beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur: Aufsätze und Studien, Berlin 1968, 169-180
PÁNKOVÁ Lucie: Německá emigrace ve třicátých letech 20. století, in: Documenta Pragensia XX., Praha 2002, 259-296
ROUSOVÁ Hana/PAŘÍK Arno/JANIŠTOVÁ Anna: Mezery v historii 1890-1938, Polemický duch střední Evropy - Němci, Židé, Češi (katat. výst. GHMP), Praha 1994
HOFFMANN Ludwig, et al.: Exil in der Tschechoslowakei, in Grossbritannien, Skandinavien und Palästina, Leipzig 1987
STEHLÍKOVÁ Blanka: Bič smíchu : Výstava české politické karikatury, kresby a grafiky mezi dvěma světovými válkami, (katat. výst. GHMP), Praha 1971
TSCHIRNER Manfred: Kurt Lade 1905-1973: Exil in Prag und London, (katat. výst. Staatlich Museen zu Berlin), Berlin 1985
ÚDU AVČR: Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938, IV. /2, Praha 1998
URZIDIL Johannes: Život s českými malíři, uspořádal Vladimír Musil, Čs. Budějovice 2003
WÜSTEN Johannes: Pseudonym Peter Nikl: Antifaschistische Texte und Grafik aus dem Exil, Berlin 1987


Předběžná náplň práce
Tato práce se bude zabývat posledním desetiletím před druhou světovou válkou, kdy se vedle Anglie, Francie a Holandska, staly i Čechy útočištěm pro uprchlíky před nacismem. Umělci, kteří nesplňovali kritéria nacistického režimu nebo se dokonce angažovali v jeho neprospěch, musí volit nový asyl. Práce bude zaměřena pouze na české prostředí, protože dosavadní zahraniční literatura se mu věnovala spíše okrajově a česká se zaměřovala jen na nejvýraznější osobnosti. Zkoumáni budou nejenom politicky či rasově pronásledovaní umělci, ale i tzv. reemigrace, čeští Němci, kteří se z různých důvodů vrací do svého rodiště. Jaké možnosti jim nový asyl poskytl? Jakým způsobem dále pracovali a jak ovlivňovali či byli ovlivňováni českou výtvarnou scénou? Objasnění těchto otázek bude cílem této práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work will engage in the last decade before the Second World War, when Bohemia beside England, France and Holland, became the shelter from nazism for refugees. Artists, who did not satisfy Nazi regime criteria or even involved themselves in its disadvantage, must choose a new asylum. The Essay will be intent only on Bohemian background because up to now foreign literature devoted to it more likely marginally, and czech literature were focused on the most expressive personalities. It will examine artists not only politically or racially persecuted, but also so-called reemigration, thus Czech Germans who are returning back to their birthplace for different reasons. What possibilities were provided for them in new asylum? What way did they work further? And how did they influence or had been influenced by the Czech scene? Clearing up of these questions will be the aim of this work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK