Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnost Mistra litoměřického oltáře a jeho předpokládaná činnost v kapli svatého Václava v pražské katedrále svatého Víta
Název práce v češtině: Osobnost Mistra litoměřického oltáře a jeho předpokládaná činnost
v kapli svatého Václava v pražské katedrále svatého Víta
Název v anglickém jazyce: The personality of Master of the Litoměřice Altar and his hypotetical activity
in St. Wenceslas Chapel in St. Vitus Cathedral in Prague
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2008
Datum zadání: 16.12.2008
Datum a čas obhajoby: 09.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2009
Oponenti: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
2. Přehled literatury
3. Historické pozadí za vlády Jagellonců v zemích Koruny české
4. Rekonstrukce života Mistra litoměřického oltáře a fenomén Podunajské školy
4.1. Kaple svatého Václava
4.1.1. Proměny ve znázorňování svatého Václava
4.1.2. Datace nástěnných maleb v kapli sv. Václava
4.1.3. Popis kaple
4.1.4. Ikonografie svatého Václava a jeho znázornění v kapli
4.1.5. Autorství maleb svatováclavského cyklu
4.1.6. Restaurování maleb a jejich současný stav
4.2. Litoměřický oltář
4.2.1. Zprávy o Litoměřickém oltáři
4.2.2. Jednotlivé desky oltáře a jejich možné uspořádání
4.2.3. Autorství jednotlivých desek oltáře
4.2.4. Analogie k Litoměřickému oltáři
4.3. Další díla Mistra litoměřického oltáře
4.3.1. Strahovský triptych
4.3.2. Votivní deska Jana z Vartemberka
4.3.3. Křídla z kostela Panny Marie před Týnem
4.3.4. Triptych s trůnem milosti
4.3.5. Fragmenty oltáře s deskami legendy o sv. Kateřině
4.3.6. Portrét Albrechta z Kolovrat
4.4. Otázka autorství ve vztahu nástěnných maleb s deskovými malbami Litoměřického mistra
5. Závěr
6. Obrazová příloha
7. Seznam vyobrazení
8. Seznam použitých pramenů a literatury
Seznam odborné literatury
ZAP Karel Vladislav: Svatováclavská kaple a její korunní komora, in: Památky archeologické VIII, 1886, 96-102
ŠIMÁK Josef Vítězslav: Zprávy o malířích a iluminátorech pražských doby jagellonské 1471-1526, in: Památky archeologické XVIII, 1898-1899, 458-484
MÍKOVEC Ferdinand Břetislav: Starožitnosti a památky země české, Praha 1860
CHYTIL Karel: Malířství pražské XV. a XVI. věku a jeho cechovní kniha staroměstská z let 1490-1582, Praha 1906
OPITZ Josef: Gotické malířství a plastika severozápadních Čech, Praha 1928
CHYTIL Karel: České malířství prvních desetiletí 16. století, in: Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1930, 1931, 3-40
NOVOTNÝ Vladimír: Postavy českých dějin v umění výtvarném, Praha 1939
MATĚJČEK Antonín: Legendy o českých patronech v obrázkové knize ze XIV. Století, Praha 1940
PEŠINA Jaroslav: Pozdně gotické deskové malířství v Čechách, Praha 1940
PEŠINA Jaroslav: Kaple sv. Václava v chrámu sv. Víta v Praze, Praha 1940
PEŠINA Jaroslav: Slohový vývoj Mistra litoměřického oltáře, in: Sborník cestami umění, Praha 1949, 138-145
PEŠINA Jaroslav: Česká malba pozdní gotiky a renesance. Deskové malířství 140-1550, Praha 1950
DVOŘÁK Jan: Pohusitské nástěnné malířství v Čechách (disertační práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze), Praha 1951
OPITZ Josef: Gotické malířství a plastika severozápadních Čech na výstavách v Mostě a Duchcově, in: Umění II, 1954, 561
MATĚJČEK Antonín: Výstavy gotického malířství a sochařství severozápadních Čech, Umění II, 1955, 153-158
VOTOČEK Otakar: K opravě středověkých plastik a obrazů litoměřické galerie, in: Zprávy památkové péče XVI, 1956, 57-72
VOTOČEK Otakar: Deskové malby a plastiky 16. století v Litoměřické krajské galerii, in: Zprávy památkové péče XVII, 1957, 11-24
KRÁSA Josef: Renesanční nástěnná výzdoba kaple svatováclavské v chrámu sv. Víta v Praze, in: Umění VI, 1958, 31-72
PEŠINA Jaroslav: Nejstarší český renesanční portrét, in: Umění II, 1955, 153-157
PEŠINA Jaroslav: Mistr litoměřický, Praha 1958
PEŠINA Jaroslav: Tafelmalerei der Spätgotik und der Renaissance in Böhmen 1450-1550, Prag 1958
PEŠINA Jaroslav: Ještě k otázce nejstaršího českého renesančního portrétu, in: Umění VII, 1959, 403-405
KOTRBA Viktor: Kaple svatováclavská v pražské katedrále, in. Umění VIII, 1960, 329-356
PEŠINA Jaroslav (rec.): Die Deutsche Malérek der Gotik, in: Umění VIII, 1960, 109-134
DVOŘÁKOVÁ Vlasta: Karlštejnské schodišťové cykly, in: Umění IX, 1961, 109-171
PEŠINA Jaroslav: Neznámé práce z dílny Litoměřického mistra v moravských sbírkách, in: Sborník prací Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně X, 1961, 229
PEŠINA Jaroslav: Sborník prací z dílny Litoměřického mistra v moravských sbírkách, in: Sborník prací Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, 1961, 229
VOTOČEK Otakar: K opravě a původu obrazů Litoměřického mistra, in: Zprávy památkové péče XXI, 1961, 21-25
KRÁSA Josef: K výsledkům některých významných restaurátorských akcí roku 1961, in: Umění X, 1962, 503-507
JOSEFÍK Jiří: Restaurování gotické části kaple svatého Václava, Praha 1964
HOMOLKA Jaromír / KESNER Ladislav (ed.): České umění gotické (kat. výst.), Praha 1964
ALT Jaroslav: Restaurování raně renesančních maleb v kapli svatého Václava, Praha 1965
JOSEFÍK Jiří: Zavraždění svatého Václava, Praha 1965
JOSEFÍK Jiří: Svatý Václav kope hrob, Praha 1965
JOSEFÍK Jiří: Svatý Václav peče hostie, Praha 1965
MARTAN Alois: Restaurování raně renesančních maleb v kapli svatého Václava, Praha 1965
MEZERA Karel: Restaurování raně renesančních maleb v kapli svatého Václava, Praha 1965
NĚMEC Josef: Restaurování raně renesančních maleb v kapli svatého Václava, Praha 1965
PEŠINA Jaroslav: Nová práce z okruhu Litoměřického mistra, in: Umění XIII, 1965, 419
PEŠINA Jaroslav / HOMOLKA Jaromír: K otázkám umění dunajské školy, in: Umění XIV, 1966, 334-378
HOŘEJŠÍ Jiřina / VACKOVÁ Jarmila: Král Vladislav II. ve světle neexistujících pramenů, in: Dějiny a současnost, 1967, 14-17
PEŠINA Jaroslav: Paralipomenon k dějinám českého malířství pozdní gotiky a renesance, in: Umění XV, 1967, 217-259
KRÁSA Josef / JOSEFÍK Jaroslav: Nové poznatky o průzkumu barevných vrstev některých obrazů v kapli sv. Václava, in: Zprávy památkové péče XXVIII, 1968, 1-21
VACKOVÁ Jarmila: K ideové koncepci renesančních nástěnných maleb ve svatováclavské kapli, in: Umění XVI, 1968, 163-173
HOŘEJŠÍ Jiřina: Tvář pozdně středověkých historismů, in: Umění XVII, 1969, 109-130
PEŠINA Jaroslav: České malířství kolem roku 1500 a Itálie, in: Umění XVIII, 1970, 352-357
HOŘEJŠÍ Jiřina / VACKOVÁ Jarmila: Jagellonec na českém trůně, in: Umění XIX, 1971, 431
KRÁSA Josef: Svatováclavská kaple, Praha 1971
KUTAL Albert: České gotické umění, Praha 1972
HOŘEJŠÍ Jiřina / VACKOVÁ Jarmila: Některé aspekty jagellonského dvorního umění v Čechách, in: Umění XXI, 1973, 496-511
PEŠINA Jaroslav: Die Tafelmalerei am Jagellonenhof in Prag 1471-1526, in: Acta historiae atrium XIX, 1973, 207-230
PEŠINA Jaroslav: Die Tafelmalerei am Jagellonenhof in Prag 1471-1526, in: Acta historiae atrium XX, 1974, 37-79
PEŠINA Jaroslav: Ještě k otázce nejstaršího českého renesančního portrétu, in: Umění XXII, 1974, 403
PEŠINA Jaroslav: Mladá léta Litoměřického mistra, in: Umění XXII, 1974, 453-463
PEŠINA Jaroslav: Kateřinský cyklus Litoměřického mistra, in: Umění XXIII, 1975, 219-225
HLOBIL Ivo: Zobrazení sv. Václava s anděly v české tradici, in: Umění XXIV, 1976, 353-358
PEŠINA Jaroslav: Česká gotická desková malba, Praha 1976
VÍTOVSKÝ Jakub: Nástěnné malby ze XIV. Století v Pražské katedrále, in: Umění XXIV, 1976, 473-502
KRÁSA Josef: Nástěnná malba, in: Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526), Praha 1978, 255-314
PEŠINA Jaroslav: Desková malba, in: Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526), Praha 1978, 315-386
KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře (kat. výst.), Praha 1978
HOŘEJŠÍ Jiřina / VACKOVÁ Jarmila: Dvorské umění za vlády Jagellonců v Čechách, in: Renesance a manýrismus, Praha 1979, 13-40
HOŘEJŠÍ Jiřina / VACKOVÁ Jarmila: Kniha o pozdně gotickém umění v Čechách. Dialog s autorským kolektivem, in: Umění XXVIII, 1980, 519-536
KROPÁČEK Jiří: K výstavě Mistr litoměřického oltáře v Národní galerii v Praze, in: Umění XVIII, 1980, 87-90
RÁDLOVÁ-JENSENOVÁ Marie: Zázrak ?Viděníííí dánského krále Erika? ve svatováclavské legendě Karla IV., in: POLC Jaroslav Václav: Otec vlasti 1376-1378, Řím 1980, 23-28
HOŘEJŠÍ Jiřina / VACKOVÁ Jarmila: Znovu o povaze jagellonského umění v Čechách, in: Umění XXIX, 1981, 463-465
PEŠINA Jaroslav (rec.): HOŘEJŠÍ Jiřina / VACKOVÁ Jarmila: Kniha o pozdně gotickém umění v Čechách. Dialog s autorským kolektivem, in: Umění XXIX, 1981, 366-367
PETRÁŇ Josef (rec.): Pozdně gotické umění v Čechách, in: Umění XXIX, 1981, 367-369
HLOBIL Ivo: Státnicko-politický význam středověkého vyobrazení zázraku sv. Václava na císařském dvoře, in: Doba Karla IV. V dějinách národů ČSSR, Praha 1982, 53-70
KESNER Ladislav: Mistr litoměřického oltáře, in: Sbírka starého evropského umění. Sbírka starého českého umění (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1984
KRÁSA Josef: Nástěnné malířství, in: Dějiny českého výtvarného umění I / 2, CHADRABA Rudolf / KRÁSA Josef (ed.), Praha 1984
PEŠINA Jaroslav: Desková malba, in: Dějiny českého výtvarného umění I / 2, CHADRABA Rudolf / KRÁSA Josef (ed.), Praha 1984
VOTOČEK Otakar / SLAVÍČEK Lubomír (et al.): Staré české umění. Jiřský klášter (katalog stálé expozice), Praha 1988
KESNER Ladislav: Poznámky k historii bádání o Litoměřickém oltáři a jeho ikonografické podobě, in: Umění XXXVIII, 1990, 305-311
KESNER Ladislav (ed.): Mistr litoměřického oltáře (kat. výst.), Litoměřice 1989
CHLÍBEC Jan (et al.): Staré české umění. Klášter sv. Jiří (katalog sbírky Národní galerie v Praze), Praha 1992
MACEK Josef: Jagelonský věk v českých zemích I, II, Praha 1992 KYZOUROVÁ Ivana / KALINA Pavel: Strahovská obrazárna. Od gotiky k romantismu. Vybraná díla ze sbírek Kláštera premonstrátů na Strahově, Praha 1933, 33-35
VŠETEČKOVÁ Zuzana: Monumentální středověká malba, in: Katedrála sv. Víta v Praze, MERHAUTOVÁ Anděla (ed.), Praha 1994, 122-132
VACKOVÁ Jarmila: in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění I., HOROVÁ Anděla (ed.), Praha 1995, 518, 521
UHLÍŘ Zdeněk: Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném středověku, Praha 1996
ZDRAŽILOVÁ J.: Fantóm Mistra litoměřického oltáře, in: Dějiny a současnost, 1996, 41-44
HLAVÁČEK Petr: Kult Čtrnácti svatých pomocníků v pozdním středověku (diplomová práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze), Praha 1997
HOŠNA Jiří: Druhý život svatého Václava, Praha 1997
ORMROD Lucy: The Wenceslas Chapel in St. Vitus Cathedral, Prague 1997
ROYT Jan: Poznámky k vývoji malířství v Kadani v 15. století, in: HRUBÝ Petr / NEUDERTOVÁ Michaela (ed.): Gotické sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem, 1999
CHLUMSKÁ Štěpánka: Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské. Mistr litoměřického oltáře a jeho dílna, Praha 1999
ROSARIO Iva: Art and propaganda. Charles IV of Bohemia, 1346-1378, Woodbridge 2000
MACEK Josef: Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001
POPP Dietmar / SUCKALE Robert: Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer Europaischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, Nürnberg 2002
ROYT Jan: středověké malířství v Čechách, Praha 2002
BAREŠ Petr: Restaurování kaple sv. Václava, Praha 2005
BARTLOVÁ Milena: Nástěnné malby legendy o sv. Václavu ve světcově kapli svatovítské katedrály, in: Castrum Pragense VI, 2005, 54-74
BARTLOVÁ Milena: Vlastní cestou. Výtvarné umění ve službách vladařské reprezentace Jiřího z Poděbrad a českých stavů v době jagellonské, in: BOBKOVÁ Lenka / HOLÁ Milada (ed.): Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. K nedožitým 85. narozeninám, Praha-Litomyšl 2005, 243-257
ČEMUS Petra: Svatý Václav jako dynastický světec Jagellonců, in: KUBÍK Viktor (ed.): Doba jagellonská v zemích Koruny české (1471-1526), České Budějovice 2005
ROYT Jan: Křivoklátská kaple. Čeští zemští patroni a jejich reprezentativní úloha v umění doby jagellonské, in: MUDRA Aleš / OTTOVÁ Michaela / ROYT Jan: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthan, Praha 2005, 355-364
CHLUMSKÁ Štěpánka (ed.): Čechy a střední Evropa 1200-1550, Praha 2006
KYZOUROVÁ Ivana (ed.): Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, Praha 2007
ROYT Jan (rec.): KYZOUROVÁ Ivana: Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, in: Umění LVI, 2008, 152-154
BARTLOVÁ Milena / KROUPA Jiří: Několik pohledů na umění doby Jagellonské, Brno
Předběžná náplň práce
Práce pojednává o jednom z nejvýznamnějších umělců v českém prostředí na přelomu 15. a 16. století, o Mistru litoměřického oltáře. V centru pozornosti autorky je kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta v Praze a práce připisovaná tomuto malíři. Pro pochopení jejího ikonografického obsahu jsou uvedeny základní historické události doby vlády jagellonského rodu v zemích Koruny české. Text dále obsahuje pokus o rekonstrukci života Litoměřického mistra, včetně jeho vazeb na Podunajskou školu, připsání děl tomuto malíři na základě komparace nástěnných maleb s deskovými obrazy, vycházející ze současného stavu bádání. Součástí je samozřejmě i literatura, která se zabývá touto problematikou
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The paper deals with one of the most significant Bohemian artists at the turn of 15th and 16th century, the so-called Master of the Litoměřice Altar. The paper focuses on St. Wenceslas Chapel in St. Vitus Cathedral in Prague and works attributed to the painter. Basic historical events which occurred during the reign of the Jagiellons in Bohemia are described to help in understanding the chapel?s iconographic content. Furthermore, the paper attempts to reconstruct the life of the master, including his links to the Danube School and works attributed to him based on current research involving the comparison of wall paintings in the chapel with his panel paintings. Literature dealing with these issues is, of course, also included.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK