Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otázky bezpečnosti moderních jaderných reaktorů
Název práce v češtině: Otázky bezpečnosti moderních jaderných reaktorů
Název v anglickém jazyce: Safety problems of modern nuclear reactors
Klíčová slova: bezpečnost, jaderný reaktor, jaderná energie, jaderná elektrárna
Klíčová slova anglicky: safety, nuclear reactor, nuclear energy, nuclear power plant
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2008
Datum zadání: 03.11.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2010
Oponenti: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá bezpečností jaderných reaktorů. Shrnuje historii vývoje jaderných reaktorů a rozebírá příčiny některých závažných havárií, které se v minulosti udály. Popisuje fyzikální vlastnosti radioaktivního záření a uvádí základní přehled veličin a jednotek. Dále popisuje vliv radioaktivního záření na člověka a na další živé organismy. Definuje některé komponenty reaktoru a zaměřuje se na obecné bezpečnostní principy, které rozvijí. Stručně vysvětluje metody hodnocení bezpečnosti jaderných reaktorů a úlohu jaderného dozoru. Řadí jaderné reaktory do několika generací a každý typ reaktoru zvlášť popisuje po technické a bezpečnostní stránce. Poukazuje na soudobé trendy ve vývoji jaderných reaktorů a na trendy ve vývoji jejich bezpečnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This study is concerned with safety factors of nuclear reactors. It summarizes history of nuclear reactors development and analyses causes of some serious accidents, which occurred in the past. It describes physical characteristics of radioactive radiation and mentions a basic survey of quantities and units. Then it describes the influence of radioactive emission on man and other living organisms. It also defines some reactor components and focuses on general security principles, which are further developed. It shortly explains the methods of evaluation of safety factors of nuclear reactors and a role of nuclear supervision. It puts nuclear reactors into several generations and every type of reactor is described as for technical and safety aspects, respectively. It refers to contemporary trends in development of nuclear reactors and in development of their safety.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK