Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj českého zemského znaku ve středověku
Název práce v češtině: Vývoj českého zemského znaku ve středověku
Název v anglickém jazyce: Development of Bohemian Arms in the Middle Ages
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Buben, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2008
Datum zadání: 15.12.2008
Datum a čas obhajoby: 07.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2010
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1)Přehled literatury a bádání
2)Vývoj chronologicky zobrazený na památkách malířských a sochařských (vznik a pvní používání znaku, proměny
zobrazování, smysl..)
3)Formální srovnávání figur

Seznam odborné literatury
FIALA Michal/ HRDLIČKA Jakub: Znaková galerie v chrámu sv. Víta na Pražském hradě, in: Sborníku archivních prací 42\2, 1992, 261-306
NOVÝ Rostislav : Pečeť Koruny Království českého, in: Sborníku archivních prací 43\2, 1993, 339-346
RŮŽEK Vladimír: Česká znaková galerie na hradě Laufu u Norinberka z roku 1361, in: Sborníku archivních prací, 38\1,1988, 37-311
SVOBODA Zbyšek: Vznik a vývoj vojenských praporů, in: Sborník přednášek z 1. Českého národního vexilologického kongresu, Hradec králové 1996,43-56
MUCHA/ VALÁŠEK: Vlajky a znaky zemí světa, Praha, 1977
JANUŠ Jiří: Prapor jako insignie českého panovníka v 11. a 12. století, in: Sborník příspěvků 2. setkání genealogů a heraldiků Ostrava, 1984, 96-100
KREJČÍK Tomáš: Pečeť v kultuře středověku, Ostrava, 1998
BERÁNEK Karel: Příspěvek k dějinám české zemské pečeti, in: Právně historické studie 29,1989, 71-77
SEDLÁČEK Pavel: Pečeť frankenštejnského hejtmanství, in: Paginae historie 5, 1997, 26-38
ČAREK Jiří: O pečetích českých knížat a králů z rodu Přemyslova, Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy díl VIII., 1938
VOJTÍŠEK Josef: Naše státní znaky, Praha, 1921
PETRÁŇ Josef: Český znak,Praha, 1970
NOVÁK Jozef: Štátne znaky v Čechách a na Slovensku dnes aj v minulosti, Bratislava, 1990
SVOBODA Zbyšek: Česká státní a vojenská symbolika, Praha, 1996
SCHWARZENBERG Karel: Heraldika, 2007
ZENGER Zdeněk: Česká Heraldika, 1978
NOVÝ Rostislav: K počátkům feudální monarchie v čechách II ( K počátkům českého znaku ), in: Časopis Národního muzea v Praze 147, 1978, 147-172
NOVÝ Rostislav: Symboly české státnosti v 10.-12.století, in: Folia historica Bohemica 12, 1988, 47-61
SCHWARZENBERG Karel: Český znak zemský a královský, in: Erbovní knížka na rok 1935, 11-19
SEDLÁK Jan: O klenotu Českého znaku, in: Rodokmen I.,1946, 2-4,44-47
VOJTÍŠEK Václav: O erbech na Staroměstské mostecké věži, Kniha o Praze, 1935, 11-19
VOJTÍŠEK Václav: O pečetech a erbech měst pražských i jiných českých, in: Zprávy památkového sboru hl.města Prahy 8, Praha, 1928
VOJTÍŠEK Václav: K otázce erbu českého krále, in: Výbor rozprav a studií, Praha 1954, 398-408
SEDLÁČEK Pavel: Světská knížata v rámci českého státu před husitskou revolucí, in: Genealogické a heraldické listy, 15\1-2,1995, 19-25
SEDLÁČEK Pavel: Česká Panovnická a státní symbolika - Vývoj od středověku do současnosti, (katalog výstavy) Praha, 2002
TURNWALD Kristián: Nejstarší výskyt přemyslovských českých znaků na mincích, in: Listy Genealogickéa heraldické spol. v Praze č. 7, 1970,1-14
CACH František: Nejstarší české mince, I-IV., Praha
SKALSKÝ Gustav: Studie o českých a moravských brakteátech, in: Numismatický časopis čsl. VIII/1932, 28-31
RYNEŠ Václav: Z osudů českého lva na mincích nové doby, in: ČNM-HM, 141/1972
PASTOUREAU Michele: , in: Sborníku archivních prací, L\2, 2000, 329-394
NOVÝ Rostislav: Organizace a vývoj českého mincovnictví 13.století do mincovní reformy Václava II., in: SAP 24, 1974, 366-425
FIALA Eduard: České denáry, 1895
SEJBAL Jiří: Období denárové a brakteátové, in: Peníze v českých zemích do r. 1919, 1996, 31- 49
CACH František: Nejstarší české mince III, 1974
KREJČÍK Tomáš: Ikonografický cyklus na českých velkých brakteátech 13.století in: Umění 13.století v českých zemích Praha, 1984, 425-435
KREJČÍK Tomáš: Mincovnictví Přemysla Otakara II. V Alpských zemích, in: Folia Historica Bohemica I. 1979, 209-224
MOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ Emanuela: Pražské groše VáclavaII. a české pečetě, in: Sborník filozofické fakulty brněnské univerzity IX,1960, historie č.7, 95-108
MOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ Emanuela: Grossi Pragenses, in: Numismatický sborník 12, 1971-72, 91-115
SMOLÍK Josef: Pražské groše a jejich díly , Praha 1984 (doplněné vydání Praha 1971)
FRIEDL A.: Královská kaple sv. Kateřiny ve Znojmě, Praha, 1953
PINTA Václav: Pražské groše Karla IV. (1348-1378), Chomutov, 1999
CELESTIN Karel: Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300-1471, Praha, 1953
Josef KRÁSA: Rukopisy Václava IV., Praha 1971, 152
VLAČIHA K.: Dva náhrobní kameny z kostela sv. Barbory při klášteře blahoslavené Anežky Přemyslovny v Praze, in: PA 20, 1903, 66-69
CHADRABA Rudolf: Staroměstská mostecká věž a triumfální symbolika v umění Karla IV, 1971, 29
Peter DIEM: Die symbole Osterreich,Wien, 1995
LOUDA Jiří: Dvouocasý český lev - symbol naší svrchovanosti, in:Genealogické a heraldické informace 8 (28), 2003

Předběžná náplň práce
Tato práce se snaží zachytit za pomoci památek malířských a sochařských (tj. knižní malba, nástěnná malba, sfragistika, numismatika, sochařský reliéf...) vývoj a proměny zobrazování českého zemského znaku. Od otázek a proměn jeho zobrazování v době Přemyslovců až po dobu Václava IV. z pohledu umělecko- historického.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is trying to map with the help of pictoral and sculptural (book painting, wall painting, sigillography, numismatology, sculptural relief..) progress and changes of depiction Bohemian national arms. From questions and changes its depiction in Přemyslid dynasty to the age of Vaclav IV. in art-historical problems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK