Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Diskuze ohledně vzniku starověkého "Izraele". Zhodnocení současných názorů
Název práce v češtině: Diskuze ohledně vzniku starověkého "Izraele". Zhodnocení současných názorů
Název v anglickém jazyce: Discussion on the Origin of Ancient Israel. Evaluation of Current Views
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Vedoucí / školitel: Mgr. Filip Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2010
Datum zadání: 23.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:17.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.03.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Registrujte, prosím, až po konzultaci se mnou. F. Horáček.

Východiskem na začátku budou syntetická díla, ze kterých se dá pro jejich reletaivní recentnost vyjít jako ze zdroje odkazů do problematiky a zásadnímu příspěvku k ní (viz seznam odb. literatury). V těchto výchozích knihách pisatel posoudí, kteří autoři, na něž se dokazuje, nejlépe přispívají k diskusi, a vyhledá si je (do rešeršního postupu zájemce uvedu).
Seznam odborné literatury
Hess, R. S.: Israelite Religions. An Archeological and Biblical Survey (Baker, 2007); Faust, A.: Israel´s Ethnogenesis. Settlement, Interaction, Expansion and Resistance (Equinox, 2006); a (což je u nás DK) Finkelstein, I. - N. Silberman: Objevování Bible; Vyšehrad, 2007 (poprvé angl. 2001).
Předběžná náplň práce
O způsobu a době vzniku historického "Izraele" (bylo to etnikum? sociální uskupení?) hovoří především prameny archeologické a spolu s literárními vytvářejí poněkud mlhavý obraz, který je třeba interpretovat. V dnešní době je v plném proudu spor, jak hodnotit které části Písma z hlediska historického (škála se rozpíná od nulové spolehlivosti po relativně slušnou spolehlivost) v konfrontaci s archeologickými poznatky. V bakalářské práci lze rozkrývat konflikty mezi výslednými obrazy jednotlivých badatelů, nebo třeba domýšlet co tím sledují, anebo posoudit, které řešení otázky po vzniku "Izraele" je nejpravděpodobnější. Práci lze dost možná napsat i bez znalosti hebrejštiny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The student´s essay is to produce a reasonable judgement of modern interpretations of how and when did the entity called Israel (an ethnicum? a social group?) came to be from historical point of view.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK