Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bytová otázka v československé meziválečné architektuře - soutěže na domy s nejmenšími byty v Praze
Název práce v češtině: Bytová otázka v československé meziválečné architektuře - soutěže na domy
s nejmenšími byty v Praze
Název v anglickém jazyce: The Question of Housing in Czechoslovak Architecture between the Wars -
Minimum Dwelling in Housing Competition for Prague
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2008
Datum zadání: 09.12.2008
Datum a čas obhajoby: 07.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:02.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Oponenti: Mgr. Hubert Guzik, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Přehled literatury a dosavadního bádání
3. Bytová krize a reforma bydlení
4. Nejmenší byt jako ústřední problém moderní architektury v ČSR
5. Malobytové soutěže v Praze
6. Význam soutěží pro architekturu Prahy
7. Závěr
Seznam odborné literatury
ENGELS Friedrich, Bytová otázka, Praha 1932
FRAMPTON Kenneth, Moderní architektura. Kritické dějiny, Praha 2004
HONZÍK Karel, Ze života avantgardy, Praha 1963
JANÁK Pavel, Sto let nájemního domu, Praha 1931
NOVÝ Otakar, Česká architektonická avantgarda, Praha 1998
ŠVÁCHA Rostislav (ed.), Forma sleduje vědu. Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922-1948, Praha 2000
ŠVÁCHA Rostislav, Od moderny k funkcionalismu : proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století, Praha 1985
TEIGE Karel, Mezinárodní soudobá architektura. MSA 2, Praha 1930
TEIGE Karel, Nejmenší byt, Praha 1932
TEIGE Karel (ed.), Za socialistickou architekturu, Praha 1933
VONDROVÁ Alena (ed.), Český funkcionalismus 1920-1940, Praha 1978

Periodika:
Architekt SIA (1922-1950, Společnost českých inženýrů a architektů)
Stavba (1922-1938, Klub architektů)
Stavitel (1919-1938, Stavitelská sekce Klubu inženýrů a stavitelů v Praze)
Styl (1908-1933, Měsíčník pro architekturu, umělecké řemeslo a úpravu měst)

Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá otázkou nejmenšího bytu, která vstoupila do popředí zájmů moderních architektů v meziválečném Československu. Zvláštní pozornost bude věnována veřejným soutěžím na sociální bytovou výstavbu v Praze (1930-1931) a ideovým projektům, jenž přinesly zajímavé postřehy k řešení ideálního sídliště s minimálními byty. Vzhledem k šíři problematiky sociálního bydlení v ČSR bude práce zaměřena pouze na architektonické výkony vztahující se k pražskému prostředí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with a problem of the minimum dwelling that was one of the most important topics of the avant-garde architecture. The main emphasis will be placed on public housing competitions in Prague during 1930?1931 and architectural designs, which brought new and progressive perceptions to the dilemma of an ideal housing estate. Due to the width of public housing problems, this thesis will be primarily focused on architectural works created for Prague.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK