Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vraclav v raném středověku
Název práce v češtině: Vraclav v raném středověku
Název v anglickém jazyce: Vraclav in Early Middle Ages
Klíčová slova: archeologie; raný středověk; Vraclav; Přemyslovci
Klíčová slova anglicky: Archaeology; Early Middle Ages; Vraclav; Premyslider
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2008
Datum zadání: 14.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Ivo Štefan, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Zásady pro vypracování
Provedete rozbor nálezů z dosavadních archeologických výzkumů václavského hradiště.
Pokusíte se o celkovou charakteristiku václavského hradiště.
Naznačíte historický vývoj Vraclavi v raném středověku a jeho proměny.
Seznam odborné literatury
O václavském hradišti existují pouze drobné studie (ty jsou Vám známy z předchozích konzultací). Rovněž neexistuje celkové zpracování východočeské raně středověké keramiky. Rozsáhlejší literatura existuje pouze k Trstenické stezce, na níž Vraclav leží (citace Vám byly rovněž sděleny) a k hradské soustavě, do níž Vraclav spadala (naposledy např. J. Žemlička).
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá historickým a archeologickým poznáním středověkého hradu Vraclav. Shrnuje dosavadní stav bádání týkajcí se tohoto střediska, začleněného v polovině 12. století do hradské soustavy. Mimo správní funkce si všímá i významu hradu při tzv. Trstenické stezce, údajné spojnici provincií Hrutov a Úsobrno, tedy Čech a Moravy. Dále se věnuje archeologickým výzkumům, které se na hradišti nebo v jeho těsné blízkosti uskutečnily. Podrobněji je zde rozpracován průzkum akropole hradiště z roku 1962, který nebyl v žádné literatuře doposud publikován. Cílem práce je zasazení hradu Vraclav do historického kontextu a zpracováním výzkumu obohatit naše znalosti nejen o něm, ale i o k němu náležící provincii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis deals with the historical and archeological recognition of medieval castle Vraclav. It summarizes current state of research of this centre which was included in the middle of 12th century to the castle system. Except for administrative function it is noticing significance nearby so-called Trstenice path, alleged connection of provinces Hrutov and Úsobrno, consequently Bohemia and Moravia. In the following the thesis deals with archeological researches which were on the hillfort or in its proximity realized. The research of hillfort´s acropolis from 1962 which has never been published in more detail is developed here. The aim of this thesis is historical contextualization of castle Vraclav and via processing the research better understanding not only about it but also about belonging province.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK