Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obytné stavby kultury nálevkovitých pohárů v Evropě
Název práce v češtině: Obytné stavby kultury nálevkovitých pohárů v Evropě
Název v anglickém jazyce: Housing constructions Funnel - necked beaker Culture in Europe
Klíčová slova: Evropa - eneolit - kultura nálevkovitých pohárů - sídliště - obytné stavby
Klíčová slova anglicky: Europe - eneolithic - Funnel beaker culture - settlement - house
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2008
Datum zadání: 25.07.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Pokyny k vypracování:
1. Kultura nálevkovitých pohárů – obecná charakteristika.
2. Geografické a chronologické vymezení oblastí rozšíření kultury nálevkovitých pohárů.
3. Definice obytných staveb kultury nálevkovitých pohárů ve středoevropském kontextu. Zobecnění několika problémů, úvahy.
4. Problematika obytných staveb kultury nálevkovitých pohárů na území Čech
5. Vyhodnocení nálezů v širším kontextu k dané problematice.
Seznam odborné literatury
Davidsen, K. 1978: The final TRB culture in Denmark: a settlement study. Copenhagen.
Ebbesen, K. 1975: Die jüngere Trichterbecherkultur auf den dänischen Inseln. Copenhagen.
Ernée, M. – Dobeš, M. – Hlaváč, J. – Kočar, P. – Kyselý, R. – Šída, P. 2007: Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 – Miškovicích. Památky archeologické 98, 31-108.
Havel, J. 1986: Baba - výšinné sídliště KNP v Praze-Dejvicích. Praha.
Kabaciński, J. 2004: Komorniki: chata ludnósci kultury puchárow lejkowatych. Poznań.
Kośko, A. 1988: Osady kultury pucharów lejkowatych w Inowrocławiu-Mątwach, woj. Bydgoszcz, stanowisko 1. Inowrocław.
Lichardus, J. 1976: Rössen - Gatersleben - Baalberge: ein Beitrag zur Chronologie des Mitteldeutschen Neolithikums und zur Entstehung der Trichterbecher-Kulturen, Text. Bonn.
Pleinerová, I. 1980:Dva eneolitické dlouhé domy z Března. Památky archeologické 81, 255-274.
Pleslová-Štiková, E. 1985: Makotřasy: A TRB Site in Bohemia. Fontes archaeologici Pragenses 17. Praha.
Procházková, P. - Vitula, P. 2001: Přáslavice. (1), Díly pod dědinou, Sídliště kultury nálevkovitých pohárů. Olomouc.
Schirren, C. M. 1997: Studien zur Trichterbecherkultur in Südostholstein. Bonn.
Wislanski, T. 1989: Die polnische Trichterbecherkultur und die Beziehungen nach Süden. In: Äneolithikum und die früheste Bronzezeit Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle (C14 3000-2000 b.c.) in Mitteleuropa, 139-149. Praha.
Wüstehube, V. 1993: Frühneolithische Grubenhäuser? – Neue Überlegungen zur einem alten Problem. Germania 71, 521-531.
Zápotocký, M. 1992: Streitäxte des mitteleuropäischen Aeneolithikums. Weinheim.
- 2000: Cimburk und die Höhensiedlungen des frühen und älteren Äneolithikums in Böhmen. Mit Beiträge von Lubomír Peške und Slavomil Vencl. Památky archeologické – Supplementum 12. Praha.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK