Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Pohřebiště bylanské kultury v Lovosicích
Název práce v češtině: Pohřebiště bylanské kultury v Lovosicích
Název v anglickém jazyce: Burial-ground of Bylany Culture from Lovosice
Klíčová slova: bylanská kultura, pohřebiště, Lovosice
Klíčová slova anglicky: Bylany Culture, Burial-ground, Lovosice
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2008
Datum zadání: 12.06.2008
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Drahomír Koutecký
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vymezení tématu práce (geografický a chronologický rámec)
2. Zpracování nově odkrytého pohřebiště bylanské kultury na lokalitě Lovosice a jeho zasazení do kontextu ostatních nálezů
3. Soupis literatury k tématu bylanské kultury
Seznam odborné literatury
Budinský, P. 1985: Archeologické nálezy z Litoměřicka a z neznámých nalezišť ve sbírce teplického muzea. Archeologický výzkum v severních Čechách 12. Teplice.
Koutecký, D. 1968: Velké hroby, jejich konstrukce, pohřební ritus a sociální struktura obyvatelstva bylanské kultury. Památky archeologické 59, 400-487.
Koutecký, D. 1988: Halštatské osídlení v severozápadních Čechách. Nálezy z doby bronzové, halštatské a starolaténské na Kadaňsku I/II. Archeologické rozhledy 40, 49-96, 254-295.
Koutecký, D. 1993: Das Bylaner Gräberfeld in Poláky, Kr. Chomutov, II. Teil. Památky archeologické 84, 5-55.
Koutecký, D. 2003: Bylany u Českého Brodu. Eponymní lokalita bylanské kultury. Fontes archaelogici Pragenses, vol. 29. Národní muzeum. Praha.
Koutecký, D. – Smrž, Z. 1991: Pohřebiště bylanské kultury v Polákách, okr. Chomutov, I. díl. Památky archeologické 82, 166-223.
Pleiner, R. 1959: Bylanské knížecí hroby v Lovosicích. Archeologické rozhledy 11, 653-660.
Salač, V. 2002: Zentralorte und Fernkontakte. In: Lang, A. – Salač, V. (eds). Fernkontakte in der Eisenzeit. Praha, 20-46.
Slabina 1972: Bylanské hroby z Bohušovic nad Ohří, okr. Litoměřice. Časopis Národního muzea 141, 1-25.
Zápotocký, M. 1964: Bylanské kostrové hroby na dolním Poohří. Památky archeologické 55, 156-177.
Zápotocký, M. 1969: K významu Labe jako spojovací a dopravní cesty. Památky archeologické 60, 277-360.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK